โครงการจัดทำสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา

วันที่เริ่มต้น 23/08/2561 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 23/08/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโครงการจัดทำสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขึ้นตามยุทธศาสตร์และแผนพัมฯามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560-2565 และได้ำดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จากการได้ร่วมงานและทำงานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลในกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่่อง ทั้งยังได้ประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่่อ พิธีการ พิธีกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรม ภาษา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์และความเป็นมาของวิถีชีวิตชนล้านนา
โครงการจัดทำสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จึงดำเนินการจัดทำขึ้นโดยมีรูปแบบคือการศึกษา เรียบเรียง เล่าเรื่่อง หรือการสัมภาษณ์และการจัดเสวนากับภูมิปัญญท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นจึงนำมารวบรวมเป็นองค์ความรู้จัดทำเป็นวารสารชืื่อ "ช่ออินทนิล" เพื่อจะเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการและเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวมถึงสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดไปสู่ความรู้ด้านอื่น ๆ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่สังคมสืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล