โครงการเสริมสร้างทักษะระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการเรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
-
วันที่เริ่มต้น 29/08/2561 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 29/08/2561 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุม ชั้น 1 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6018102306   นายจารุเดช   สิวานุสรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102307   นายจิรพันธ์   เทียมอรุโณทัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102312   นายชญานนท์   หงษ์ชูเวช : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102320   นายณัฐพล   บุญถึง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102323   นางสาวเติมตุน   พวงงาม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102336   นางสาวธิดารัตน์   จันทร์หอม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102350   นายพิชญุตม์   ญาณวรพงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102351   นางสาวปาริฉัตร   หลำน้อย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102366   นางสาวศิริประภา   เนื่องอาชา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102368   นางสาวสาลินี   ศฤงคารเทพ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6018102371   นางสาวสุพิชชา   นะธัม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
โครงการเสริมสร้างทักษะระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการเรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะกิจกรรมบังคับตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่ใช้พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ทั้งในด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ ทำให้สถาบันอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในกระบวนการกิจกรรมของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาเกิดความอบอุ่น เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจต่ออาจารย์และสถาบันอุดมศึกษาดียิ่งขึ้นกิจกรรมสามารถให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษา รวมถึงการการออกแบบรูปแบบการพัฒนานักศึกษาในสถาบัน รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในเรื่องของสื่อเทคโนโลยี และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารที่สร้างสรรค์ โดยนักศึกษาสามารถรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เชื่อว่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   120 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล