โครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตด้านการเกษตร รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (เปิดโลกภาษาอังกฤษ)

วันที่เริ่มต้น 08/08/2561 เวลา 7:30 วันที่สิ้นสุด 15/08/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5814102301   นางสาวกนกพร   กันทะละ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102302   นางสาวกนกวรรณ   สุริยา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102303   นางสาวกริตรา   จันทร์อ้าย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102304   นายกฤตภาส   โชติกะชีวิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102305   นางสาวกัญจนาลักษณ์   เหล็กกล้า : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102306   นางสาวกัญญาวีร์   ภักดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102307   นางสาวกัลย์สุดา   แสวงรุจิธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102308   นางสาวกัลยา   เพชรศิลาชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102309   นางสาวกาญจนา   อรุณวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102310   นางสาวกาญจนาภรณ์   ใจอ่อน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102311   นายจิณณครุฑา   ช่างเจริญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102312   นางสาวกิตติยา   ทาเรือน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102313   นางสาวกุลสตรี   แสงจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102315   นางสาวจรินนาชญ์   พิมานเชวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102316   นางสาวจริยา   พิมพ์ตรา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102319   นางสาวจุติพร   ปฐมรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102323   นายฉัตรชัย   เจริญผล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102324   นางสาวชญานิศ   เนียมสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102325   นางสาวชนาพร   คำสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102326   นางสาวชลินภากรณ์   อัศวโชค : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102328   นางสาวโชติกา   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102329   นายณฐนน   ทิพยดากุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102330   นายณัฐกฤษ   กาใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102331   นางสาวณัฐชยา   ไชยชาญยุทธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102332   นางสาวณิชารีย์   แสงสนิทโชค : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102333   นางสาวทัศนันทน์   ขำบ้านหลวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102334   นายทินภัทร   บุญจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102335   นายธนพล   ชำนาญนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102336   นางสาวธัญจิรา   แสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102337   นางสาวธัญลักษณ์   แซ่โล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102339   นางสาวนภาพร   ใฝ่มิตรอารี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102340   นายนอร์ริน พีร์   ไชยวุฒิมงคล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102341   นายนัฐติพงค์   ตาบุญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102342   นางสาวนารีญา   สิงหนสาย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102344   นางสาวประการัง   อรัญญานันท์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102345   นางสาวปิยพร   ใจมุก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102346   นายพัชร์สิตา   ศุภอรรถกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102347   นางสาวผกาทิพย์   บุญชิด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102348   นางสาวพรธีรา   จันทาโลก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102349   นางสาวพิมพ์ตะวัน   บำรุงรส : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102351   นายมกรพงศ์   พิสิฐบุตร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102352   นางสาวมธุรดา   แสงบุญเรือง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102353   นางสาวมัทนา   ภมรสุจริตกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102356   นางสาวเมธาวี   ตั้งคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102358   นางสาวยลธิดา   มณีวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102359   นางสาวรดา   โสภาพ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102360   นางสาวรัตติยากร   อินธิจักร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102363   นางสาววราภรณ์   ปุกคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102364   นางสาววรินทร   ขันคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102365   นางสาววริษา   พุฒิไชยจรรยา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102366   นางสาววาสนา   เชื้อจีน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102367   นายวิทวัส   วรรณคนาพล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102370   นายศราวุฒิ   อินทร์จันทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102371   นางสาวศลิษา   อัษฏเมธี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102372   นางสาวศิรประภา   กุนเกียว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102373   นายศิริชัย   อยู่สมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102374   นายสมหวัง   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102375   นางสาวสิริการ   ขัมภรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102376   นางสาวสิรินทรา   แสงสกาวรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102377   นางสาวสุธาสินี   ยุพเยาว์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102378   นายสุธิวัฒน์   สินสวาท : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102379   นางสาวสุพวัฒณีย์   วงค์ตัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102380   นางสาวสุมิตา   เปี้ยยะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102381   นายสุริยันต์   ธรรมสัตย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102382   นางสาวแสงเงิน   ลูงใจ๋ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102383   นางสาวอโนชา   พูลทะจิตร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102384   นางสาวอรณัฐ   ศาสนัส : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102385   นางสาวมีนา   เมธสกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102386   นางสาวอัชริยา   วงค์ซาว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102387   นางสาวอาทิตยา   พัชรมงคลสกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102389   นายเอกพจน์   นรชาติวศิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102391   นางสาวรดา   แซ่เฉา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102392   นางสาวจุฑารัตน์   ยศลาภใหญ่ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6014102301   นางสาวกชพร   เชื้อศักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102302   นางสาวกชวรรณ   เลิศทวิวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102303   นางสาวกรผกา   จินดาวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102304   นายกฤษฎา   คงเมือง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102305   นางสาวกวิญญาวีร์   พึ่งเจียม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102306   นางสาวเกศกนก   ทิพย์นุ้ย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102307   นางสาวจิดาภา   รอดภัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102309   นางสาวจินดา   ลุงตี้ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102311   นางสาวจีรภรณ์   แซ่ศิล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102313   นางสาวชลหทัย   กีดคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102314   นางสาวฐิติพร   เสือเล็ก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102315   นางสาวณัฐชญา   จำปี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102316   นางสาวณัฐวรา   อินทิยศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102317   นายทิพกร   เตชะธิ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102318   นางสาวธนะนัฐ   ปิงเมือง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102322   นายธีรวีร์   แสงเงิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102323   นางสาวนันท์นภัส   ราชเมืองมูล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102324   นางสาวณัฐนิชา   เลี้ยงสมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102325   นางสาวบัณฑิตา   ชำนิจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102326   นางสาวบุณฑริกา   บุญอาจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102327   นางสาวปริมประภา   นามวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102330   นายพัชรนันท์   สถาอุ่น : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102331   นางสาวพัชริดา   สาวดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102332   นางสาวพุทธชาติ   ชื่นชม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102333   นางสาวภัคจิรา   ชาญเดช : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102334   นายภาพตะวัน   ทองคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102336   นางสาวมนสิการ   คงนวน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102337   นางสาวมัลลิกา   สุธาธรรม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102338   นางสาวโยทกา   คลังประโคน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102339   นางสาวรภาภรณ์   เตชะเลิศพนา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102340   นางสาววริศรา   วนนุรักษ์สกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102341   นางสาวศศิวิมล   แสนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102342   นางสาวศุภลาพร   จองบุญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102343   นางสาวสิริเนตร   วรรณกอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102344   นางสาวสุนิตา   ทิพย์บรรจงสุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102345   นางสาวอรจิรา   เทพแปง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102346   นางสาวอรญา   สันเต็น : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102347   นางสาวอุมาภรณ์   อัยราชทนารักษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6014102349   นายธนกร   รวิพงศ์ภา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ให้นิยามมาตรฐานการศึกษาว่า เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การระเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดย วัตถุประสงค์ของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อเป็นเป้าหมาย และแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติในทุกระบบและ ทุกประเภทในระดับมหภาค เป็นหลักและแนวทางในการกำหนดนโยบาย แผนพัฒนาและ จัดการศึกษารวมทั้ง มาตรฐานการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับการตรวจราชการ การนิเทศ การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการประกันคุณภาพ เพื่อให้ทราบสถานภาพและความก้าวหน้าของ การจัดการศึกษาของชาติระดับมหภาค เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการประกันคุณภาพภายนอกในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติในระยะต่อไป
จากความสำคัญข้างต้น จึงได้วางแผนการจัดโครงการดังกล่าว โดยมีกิจกรรมย่อย เพื่อ เป็นกระบวนการในการยกระดับมาตรฐานการศึกษา และเป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และ วัฒนธรรม และการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยโดยมุ่งสร้างพื้นฐานที่ดี ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อจะได้เป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 8000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล