โครงการปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษา

วันที่เริ่มต้น 05/08/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/08/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5910101330   นางสาวณัชชา   บุญดี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101376   นายภัทร   เรือนมูล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101001   นายกฤษมงคล   มีเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101008   นายชอบธรรม   บัวลอย : การประมง 6ชั่วโมง
6010101009   นายชัชวาลย์   ปันแปง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101011   นายทินกร   สอนจันแดง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101023   นายวาทยุทธ   กอรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101028   นายสิทธิพงษ์   คล้ายสุข : การประมง 6ชั่วโมง
6010101029   นายสุริยัน   รักดีไพรวัลย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101030   นางสาวอรปรียา   โคตรมูล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101031   นางสาวอุษณีย์   สิทธิสังข์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101032   นายเอกลักษณ์   ชนะชัย : การประมง 6ชั่วโมง
6010101304   นางสาวกัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101306   นางสาวกัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101312   นางสาวขวัญฤทัย   คุณโห : การประมง 6ชั่วโมง
6010101316   นางสาวจิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101318   นายจิระนันท์   ศรีต่ายขำ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101319   นางสาวจิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101320   นางสาวจิราภรณ์   ระภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101322   นางสาวจุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101333   นางสาวณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101338   นางสาวเดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101346   นางสาวธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101362   นางสาวปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101364   นางสาวปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101365   นางสาวเปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101366   นายพงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101374   นายพีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101376   นางสาวภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101378   นางสาวมินตรา   ถาแดง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101393   นางสาวศิริพร   จันทะโชติ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101395   นางสาวศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101403   นายสุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101405   นางสาวสุทธิดา   ปัตทิเก : การประมง 6ชั่วโมง
6010101406   นางสาวสุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 6ชั่วโมง
6010101409   นางสาวสุวนันท์   อึ๊งเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101421   นางสาวอรชร   รังศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101422   นางสาวอรษา   กันทาส้ม : การประมง 6ชั่วโมง
6010102307   นายจิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102323   นางสาวนุชนาฎ   สุวรรณประทีป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102324   นางสาวนุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102328   นายพรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102329   นางสาวพรนภา   รัตนกันทา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102332   นางสาวเฟริญา   ตันสุหัช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102339   นายศุภชัย   บัวโรย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102343   นายสุพศิน   งานการ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102351   นางสาวอารียา   ทองโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ได้กำหนดความมุ่งหมายของการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศ นอกเหนือจากการพัฒนาทางวิชาการและความรู้จากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมและจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว สถาบันการศึกษาต้องมีการส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาจึงจัดโครงการปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ระหว่างการศึกษา และก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล