โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561: ประกวดดาวเดือน

วันที่เริ่มต้น 01/08/2561 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 01/08/2561 เวลา 21:00
สถานที่จัด อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ต้องกำหนดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและถือเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้นักศึกษาได้รู้จักกับเพื่อนและรุ่นพี่ในคณะ สาขาที่ตนศึกษาผ่านกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการดำเนินกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน และการประกวดดาวเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามารถ กระชับความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย โดยกระจายแนวคิดการดำเนินกิจกรรมสู่ทุกคณะและทุกสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะศิลปะศาสตร์ จึงจัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปะศาสตร์ : ประกวด ดาว – เดือน” ขึ้นทุกปี เพื่อให้สอดรับกับกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนโครงการเป็นหน้าที่ของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความประพฤติดี มีความกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ชอบช่วยเหลือผู้อื่น สร้างประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส โดยผ่านเวทีการประกวดดาวเดือน อันจะนำไปสู่การเป็นตัวแทนดาว-เดือน ในระดับมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในระดับคณะฯ ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล