โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ และจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ (การดายหญ้ารอบต้นมะม่วง ลำไยและแปลงผัก)

วันที่เริ่มต้น 30/08/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/08/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ในพื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ด้านการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะทางการเกษตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น การปลูกไม้ผล การทำแปลงปลูกพืชผักและการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ฯ มีความต่อเนื่อง หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจึงจัดโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 1.กิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรือง 2.กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ 3.กิจกรรมการทำปุ๋ยแบบไม่พลิกกอง 4.กิจกรรมการถางหญ้า พรวนดินไม้ผล และ 5.กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการวางแผนการทำงานร่วมกันและการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวม 197 คน ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 89 คน และชั้นปีที่ 3 จำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2560-30 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 179 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล