โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 18/08/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/08/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันการแข่งขันด้านแรงงานมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา กระแสประชาคมอาเซียน (ASEAN community: AC) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างอิสระ แรงงานจากต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนและทำงานในประเทศไทยมากขึ้น ในขณะเดียวกันแรงงานจากประเทศไทย ก็สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อย่างเสรี ทั้งนี้การแข่งขันในการหางานทำระหว่างกลุ่มประชาคมอาเซียน ก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้ที่จะประสบความความสำเร็จในการได้งานทำ จะต้องมีทักษะในด้านต่างๆเป็นอย่างดีได้แก่ ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะด้านการนำเสนอ และการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น ก่อนจบการศึกษาส่วนใหญ่นักศึกษาจะต้องออกสหกิจศึกษาหรือออกฝึกงาน เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมก่อนที่นักศึกษาจะจบไปทำงานและใช้ชีวิตจริง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของศาสตร์วิชาแขนงต่างๆของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้เก่งเรียน เก่งดี และมีวินัยในการทำงาน การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ที่ต้องออกไปสหกิจศึกษานั้นเพื่อเป็นการฝึกความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาฯจึงมีความประสงค์ที่จะจัดอบรมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา (ความสุขสู่ความสำเร็จ) preparing for internship (happiness to success) ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้เชิญ คุณณัฐพล อุ่นภักดิ์ จาก สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมเยาชนและEQ GROUP และ คุณวรรุจ ไชยประคอง จาก สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มาเป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และห้องประชุม ไร่เชิญบำเพ็ญ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 88 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล