โครงการเศรษฐศาสตร์อาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำ ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 07/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาตัดไม้ทำลายป่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่อดีต ได้ส่งผลทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างมากและพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำก็ได้ลดหายไปจนทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้น ทางชมรมเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้เล็งเห็นว่า ควรที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาป่าที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำ นอกจากนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เล็งเห็นอีกว่าควรจะปลูกจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติป่าไม้เพื่อให้เกิดผลดีต่ออนาคตของเราสืบไป ดังนั้นทางชมรมเศรษฐศาสตร์จึงได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำ สร้างความตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาป่าต้นน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล