โครงการพัฒนาความสามารถกล้าแสดงออกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 27/07/2561 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 27/07/2561 เวลา 17:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5919101361   นางสาววรันธร   พรรณธรรม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6019101303   นางสาวธัญพิมล   ภักดิ์ใส : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6019101309   นายศุภวิชญ์   สังขวิเชียร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6019101311   นางสาวสุจารี   บัวพันธ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6019101313   นายอนันต์   ศรีลารักษ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6019101314   นายอภิสิทธิ์   ปากเมย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6019102513   นางสาวธนาภรณ์   ทองน้อย : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019102514   นายนลธวัช   คำผัด : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019102516   นายปณิธาน   รังษี : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019102523   นางสาววชิรญาณ์   ดีงาม : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019102524   นายวัชรากร   มหาดำรงค์สิริกุล : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019102525   นางสาวศวิตา   มีกาละ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019102527   นายสมโภชน์   สุขแปดริ้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019102529   นายแสงธรรม   สระจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019102530   นางสาวอภิชญา   อีสา : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019103503   นางสาวชมสกาว   เรือนชมภู : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019103505   นายญาณพันธุ์   แก้วกุนทน : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019103507   นายณัฐวัตน์   สุโรพันธ์ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019103509   นางสาวธัญญารัตน์   ตั้งมโนชู : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019103510   นางสาวธิดาวรรณ   ขันธนิตร : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019103512   นายพชร   สารภิรม : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019103516   นางสาวภวิกา   เนื่องกันทา : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019103523   นางสาวศุภกานต์   สิทธิสาร : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019103525   นางสาวสิรีนิจ   กุลสุวรรณ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019103526   นางสาวสุดารัตน์   บุญนะ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019103529   นายหรินทร์   มลิซ้อน : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา ผ่านการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์โดยตรง การส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำความรู้ทางด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคต
สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัยและคณะ จึงได้จัดโครงการพัฒนาความสามารถกล้าแสดงออกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาให้มีความคิดที่สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน ส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาและสุขภาพ และปลุกจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเป็นการค้นหาตัวแทนนักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรนักศึกษาและคณะต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล