ร้อยพลังการศึกษา “โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ”
-
วันที่เริ่มต้น 30/06/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนทุ่งหัวช้างวิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กขาดโอกาส ไม่เพียงแต่ขาดเงินทุนที่จะเข้าถึง
การศึกษาเท่านั้น แต่เด็กเหล่านี้ที่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่เปราะบางไม่สมบูรณ์จึงไม่ได้รับการดูแล
อย่างใกล้ ชิด ขาดการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีทำให้ขาดทักษะชีวิต รวมถึงขาดเป้าหมายและแรงบันดาลใจ
ในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสจำนวนหนึ่งต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา
การสร้างโอกาสและร่วมส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมจิตอาสามุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยให้มีทักษะและความรู้ ของการเป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัคร และนำไปช่วยพัฒนาจิตอาสาสร้างกลุ่ม
แกนนำนักเรียนจิตอาสาในโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้ เคียงกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
น้องๆนักเรียนเหล่านั้นเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตและมีศักยภาพของการชักชวนนักเรียนในโรงเรียนเป็น
อาสาสมัคร ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียน ชุมชน รวมถึงสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในโรงเรียน อันจะนำไปสู่มีเป้าหมายสูงสุดของโครงการ คือ ลดอัตราการหลุดออกจาก
ระบบการศึกษาของเด็กขาดโอกาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   18 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล