โครงการ Economics Rising Star 2017

วันที่เริ่มต้น 11/08/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/08/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเล่นดนตรี การขับร้อง นาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น ได้เข้าร่วมแสดงความสามารถ เป็นการค้นหานักศึกษาที่เก่ง ไหวพริบดี มีความสามารถ และกล้าแสดงออก ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาน้องๆรุ่นหลัง ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการผ่อนคลายความเครียดหลังจากการเรียน จึงได้กำหนดจัดโครงการ Economics Rising Star 2017 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล