โครงการรับขวัญน้องปี 1

วันที่เริ่มต้น 19/07/2561 เวลา 17:30 วันที่สิ้นสุด 19/07/2561 เวลา 8:30
สถานที่จัด คณะศิลปศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ โดยในทุกปีการศึกษาจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ามาเรียนเสมอ นักศึกษาต้องเดินทางจากภูมิลำเนา จากผู้ปกครองและต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ ในสถาบัน ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรไม่มีความคุ้นเคยกัน คณะศิลปศาสตร์เห็นว่านักศึกษาทุกชั้นปีควรได้พบปะกัน และการต้อนรับนักศึกษาใหม่ มีความจำเป็นต่อจิตใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จึงจัดกิจกรรมรับขวัญน้องปี 1 ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล