โครงการฝึกอบรมล้านนาศิลปาชีพ

วันที่เริ่มต้น 05/07/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 04/07/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด บ้านสวนเรือนขวัญ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ศิลปะการทำอาหาร ขนมและเครื่ืองดื่มนั้น นับเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่บรรพชนได้คิดค้น สั่งสมและถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งนอกจากจะมีการทำเพื่อรับประทานในครอบครัวแล้ว ปัจจุบันยังสามารถทำเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ดี อีกหนึ่งอาชีพด้วย
ประกอบกับคณะศิลปศาสตร์มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งจะนำเอาปราชญ์ ผู้รู้ที่มีความสามารถ ได้ถ่ายทอดความรู้ความสำคัญของอาหาร ขนม และเครื่องดื่มไทย ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดโครงการล้านนาศิลปาชีพขึ้น โดยลักษณะของโครงการเป็นการฝึกอบรมอาชีพด้านการทำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   25 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล