โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 26/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้กำหนดจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ได้ร่วมถวายสักการะและระลึกถึงพระคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ซึ่งโครงการนี้จะถูกจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ประเภทต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้ามามามีส่วนร่วมในพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทย เช่น การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสหกรณ์ การขับเสภาเพื่อถวายสักการะพระบิดาการสหกรณ์ การจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล