โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 08/03/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/03/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวต่างๆตามสถานที่ที่ไปศึกษาดูงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตนเอง โดยผสานองค์ความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงานนั้น ให้เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาโดยมีสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงานคือ 1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ทราบถึงประวัติตลาดการเงิน ตลาดทุนภายในประเทศไทยจนถึงความเป็นมาความตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และ 3) ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และประสบการณ์จากแหล่งความรู้จริงที่ใช้ประกอบการศึกษาของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาเพื่อเลือกสถานที่สหกิจศึกษาในอนาคตได้รวมถึงการตอบสนองต่อนโยบายของทางมหาวิทยาลัยด้วย ในวันที่ 8 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 105 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล