โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 27/03/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/05/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษา ศศ497 และการศึกษาฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ ศศ499 ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที่2/2559 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชา ศศ497 จำนวน 84 คน และ ศศ499 จำนวน 2 คน ซึ่งได้มีการจัดการให้ นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจตามสถานประกอบการต่างๆทั้งรัฐบาลและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 51 แห่ง ประกอบด้วยสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา กำแพงเพชร ปทุมธานี ขอนแก่น นครราชสีมา กรุงเทพ และประเทศไต้หวัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ และเพื่อให้การดำเนินการในโครงการนี้มีความสมบูรณ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงจัดให้มีการนิเทศงานนักศึกษาเพื่อให้เกิดการชี้แนะและส่งเสริมนักศึกษาซึ่งจะเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานจริงในอนาคต ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2560 และภายหลังจาการนิเทศงานเสร็จสิ้นสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษาแก่เพื่อนและรุ่นน้อง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล