โครงการ CAREER READY GUIDE "เตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง" กิจกรรมการนำเสนอผลงานผ่านสื่อดิจิตอล

วันที่เริ่มต้น 15/07/2561 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 15/07/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สุระศักดิ์ อาษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อัจฉราพร ศิวิลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวและพัฒนาตนเองพร้อมที่จะก้าวสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต นั้น กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ career ready guide “เตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง ” ขึ้น เพื่อนักศึกษาจะได้รู้จักเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเข้าสู่การทำงานต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 45 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล