กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 13/06/2561 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 13/06/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5919101361   วรันธร   พรรณธรรม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101303   ธัญพิมล   ภักดิ์ใส : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101309   นายศุภวิชญ์   สังขวิเชียร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101311   สุจารี   บัวพันธ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101313   อนันต์   ศรีลารักษ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019101314   อภิสิทธิ์   ปากเมย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6019102513   ธนาภรณ์   ทองน้อย : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019102514   นลธวัช   คำผัด : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019102516   ปณิธาน   รังษี : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019102523   วชิรญาณ์   ดีงาม : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019102524   วัชรากร   มหาดำรงค์สิริกุล : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019102525   ศวิตา   มีกาละ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019102527   สมโภชน์   สุขแปดริ้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019102529   แสงธรรม   สระจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019102530   อภิชญา   อีสา : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103503   ชมสกาว   เรือนชมภู : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103505   ญาณพันธุ์   เเก้วกุนทน : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103507   ณัฐวัตน์   สุโรพันธ์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103509   ธัญญารัตน์   ตั้งมโนชู : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103510   ธิดาวรรณ   ขันธนิตร : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103512   พชร   สารภิรม : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103516   ภวิกา   เนื่องกันทา : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103523   ศุภกานต์   สิทธิสาร : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103525   นางสาวสิรีนิจ   มีชูเกตุ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103526   สุดารัตน์   บุญนะ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6019103529   หรินทร์   มลิซ้อน : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมนอกเหนือจากการจัดการเรียน การสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ขององค์กรวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้มุ่งเน้นที่จะ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน รวมทั้งการให้ความรู้และทักษะ การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน การจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมีการนำผลการประเมินไป ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล