โครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 26/05/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/05/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
กระบวนการสำคัญในการผลักดันการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องอาศัยกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน ได้เรียนรู้และซึมซับคุณธรรม จริยธรรม ได้ฝึกฝนทักษะทางปัญญา ได้พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สร้างเสริมความรับผิดชอบ ฝึกการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา พัฒนาความเป็นผู้นำ ฝึกการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความอดทน เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบทักษะชีวิต ทักษะสังคม และสมรรถนะพื้นฐาน การจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและเกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อย่างมีความสุข จะต้องอาศัยทั้งอาจารย์ บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอาศัยผู้นำนักศึกษา ที่จะร่วมริเริ่มและดำเนินงานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชักนำเพื่อนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และชักจูงให้บรรดานักศึกษาทั้งสถาบันให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษา ผู้นำนักศึกษารุ่นพี่ช่วยพัฒนาให้รุ่นน้องรู้จักบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นนักศึกษาของสถาบัน โน้มน้าวรุ่นน้องให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ เกิดพัฒนาการทักษะการใช้ชีวิตจากการเข้าร่วมกิจกรรม จากความสำคัญดังกล่าว คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายชุ่มจิตต์ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยได้มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานและแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รวมถึงการสร้างผู้นำนักศึกษาที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาในคณะต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล