โครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 20

วันที่เริ่มต้น 10/02/2561 เวลา 14:00 วันที่สิ้นสุด 11/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางบุคลิกภาพที่ดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงมีความประสงค์ ที่จะจัดทำโครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 20 เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียน มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พึ่งพาอาศัยกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะโดยสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล