โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 (สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมสาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม)

วันที่เริ่มต้น 25/11/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/12/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้ร่างกายมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปลูกฝังให้นักศึกษา เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี พัฒนาความคิด จิตใจ สติปัญญา มีวินัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่ความปลอดภัย ห่างไกลยาเสตติด
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และเกิดความสามัคคีของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดจนให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ต่าง ๆ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 285 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล