โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4

วันที่เริ่มต้น 12/10/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/10/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ จะออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 นี้ การเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกสถานประกอบการในลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน หน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนี้ นักศึกษาต้องมีความพร้อมทั้งด้านบุคลิกภาพ การวางตัว มารยาท รวมถึงการสื่อสารทั้งในองค์กรและการสื่อสารกับผู้มาใช้บริการในองค์กร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ และเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการนั้นๆ ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 85 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล