โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 29/06/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 29/07/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ อาคารกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การไหว้ครู เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ และทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในทุกปี สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่ดีระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการดำเนินโครงการและกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อการสร้างสุข ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1)คุณธรรมจริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักคือ (1)กลุ่มวิชาหลัก (2)กลุ่มทักษะวิชาชีพ (3)กลุ่มทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดโครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมไหว้ครู อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมจากอาจารย์ประจำคณะฯ ซึ่งถือเป็นสิริมงคลต่อนักศึกษาตลอดจนเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล