โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2560
-
วันที่เริ่มต้น 14/03/2561 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 14/03/2561 เวลา 20:00
สถานที่จัด อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ซึ่งมีนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2560 มี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ คือเป็นผู้ที่มีปัญญา ความรู้ ทักษะและสามารถปรับตัวได้ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาให้กับนักศึกษาที่จะออกสู่โลกภายนอกให้ได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนมา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล