โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 09/03/2561 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 09/03/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5801105368   นายวรกานต์   เอิกเกริก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901101360   นายศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901125351   นางสาวสุมินตรา   โตลำมะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105327   นายฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001125314   นายธีร์ธวัช   ปุรินทราภิบาล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125331   นางสาววัชราภรณ์   บาริศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ อาทิ หลักสูตร การจัดการเรียน การสอน สิ่งแวดล้อม คุณภาพคณาจารย์ กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ และปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นการสัมมนา อบรม แนะนำหรือชี้แนวทางที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์จากหน่วยงาน และวงการต่าง ๆ จากภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการบอกเล่าด้วยประสบการณ์ ความรู้และแนวความคิดของวิทยากร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงาน การประกอบอาชีพ และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะผลิตกรรมการเกษตรได้จัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะจัดในวันที่ 9 มีนาคม 2561
สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในแต่ละหลักสูตร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร หรือนักศึกษาชั้นปีอื่นที่สนใจ
โดยได้จัดบริการการแนะแนวทางด้านการเตรียมพร้อมชีวิตช่วงวัยเรียนให้พร้อมก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทำงานอย่างมั่นใจ
,การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานเกษตรไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”
และมีการให้ข้อมูลของแหล่งงาน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน เมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 555 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   560 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   38200 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 38200 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันที่ 9 มีนาคม 2561 (นักศึกษา จบปีการศึกษา 2560 ) คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม จำนวน 528 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เข้ามีส่วนร่วมในการจัดงาน จำนวน 31 คน จากทุกหลักสูตร

โดยมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มาเข้าร่วมจาก 7 หลักสูตร จำนวน 528 คน ได้แก่
1.) หลักสูตรพืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ 38 คน ,พืชผัก 47 คน,ไม้ผล 72 คน)
2.) หลักสูตรพืชไร่ (2ปี 52 คน , 4 ปี 59 คน)
3.) หลักสูตรปฐพีศาสตร์ 18 คน
4.) หลักสูตรเกษตรเคมี 25 คน
5.) หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร 22 คน
6.) หลักสูตรอารักขาพืช (กีฏวิทยา 34 คน ,โรคพืช 48 คน , วัชพืช 19 คน )
7.) หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (2ปี 49 คน , 4 ปี 45 คน)

ผศ. ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา นักศึกษารับฟังบรรรยายพิเศษ คุณเดชณรงค์ชัย พรมลี และคุณณิชสาคร พรมลี กก.ผจก.บริษัทบ้านนอกคอกนา จำกัด และบริษัท สยามสตาร์ ซีดส์ จำกัด ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน เกษตรไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” มีการแนะนำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การนำเสนอรายละเอียดการรับสมัครงาน จำนวน 4 บริษัท 1.เจียไต๋ 2.ศรีตรัง 3.แม็คโคร 4.บริษัทซูเปอร์เรซูเม่จำกัด โดยคณะฯจัดอบรม แนะนำหรือชี้แนวทางที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ เป็นการบริการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิตระหว่างช่วงวัยเรียนสู่ช่วงวัยทำงาน ให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่การทำงานในวิชาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรและผู้ประกอบการได้ชี้นำและให้ข้อมูลการเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษารับการพัฒนาให้มีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงาน การประกอบอาชีพ และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การปรับปรุงจากการประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2559 (งบ 2560)
1. ได้จัดเตรียมเอกสาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้มากกว่าจำนวนผู้มาร่วมโครงการที่แจ้งไว้แล้ว เพราะเป็นการเตรียมพร้อมรองรับ หากจำนวนนักศึกษา
เดินทางมาเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องวิ่งไปถ่ายเอกสารเพิ่มเติม
2. จัดให้มีผู้บรรยายที่ทรงคุณวุฒิ และจำเป็นต่อการพัฒนาของนักศึกษา ระดับ ชั้นปี 4 ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน จัดให้มีช่วงผู้ประกอบการรับสมัครงานและบรรยาย จำนวน 4 แห่ง และแจ้งให้ผู้ประกอบการแต่จะแห่งที่เหลือ ประสานงานไปรับสมัครงาน ยังสาขาต่างๆในคณะผลิตฯแยกสาขา เพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป
1. ควรให้คณะผู้จัดงาน จองห้องบรรยาย ขนาดกว้างกว่าห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ หากเป็นไปได้ เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาช้า เลยได้นั่งเก้าอี้เสริม
2. คณะผลิตกรรมการเกษตร ควรบรรจุ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ไว้ในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยของบสนับสนุนการจัดงานจากแหล่งเงินรายได้คณะผลิตฯ ประจำปี 2562
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล