โครงการทักษะเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)

วันที่เริ่มต้น 19/11/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/11/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด บริเวณคณะผลิตกรรมการเกษตร อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การแข่งขันทักษะเกษตรแม่โจ้ เป็นการพัฒนาทักษะด้านวิชาการเกษตร ให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและทฤษฏีที่สำคัญในเนื้อหาวิชาด้านการเกษตร สามารถใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแข่งขัน 12 ทักษะ ได้แก่ การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง การวิเคราะห์อาหารสัตว์ การขยายพันธุ์พืช ติดตา- ต่อกิ่ง – ทาบกิ่ง การตอบปัญหาวิชาการทางการเกษตร การพูดส่งเสริมการเกษตร การแข่งขันการจัดสวนถาด การแข่งขันกรอกดินใส่ถุง การแข่งขันผลิตโปสเตอร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร การคล้องโคและล้มโค การตอนสุกร การแข่งขันรีดเต้านมเทียม การแข่งขันการตัดแต่งซากสัตว์ปีก เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้นักศึกษามีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์การ มีภาวะการเป็นผู้นำ ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่บนพื้นฐานของการนับถือความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 650 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   90000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 90000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการทักษะเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2559 (ปีงบ 2560)จัดเมื่อวันที่ 19 พฤษจิกายน 2559 ณ บริเวณคณะผลิตกรรมการเกษตร อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี
/โดมแผ่พืชน์ ม.แม่โจ้ มีกิจกรรม ดังนี้ เวลา 06.00 น. นักศึกษาใหม่ออกจากหอพัก รับประทานอาการเช้า และเดินทางมาบริเวณงาน ณ อาคารแผ่พืชน์

เวลา 08.00 น. พิธีเปิดโครงการทักษะเกษตร ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นประธานนในพิธี งานกีฬาทักษะเกษตรแม่โจ้เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเกษตร ใน 3 ด้าน คือ พืช สัตว์ และการประมง ก่อเกิดความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่นักศึกษา 3 คณะ ด้วยการใช้กิจกรรมกีฬาทักษะเกษตรเป็นตัวประสาน กระตุ้นให้นักศึกษาใหม่ได้เกิดความตื่นตัวในเรื่องทักษะเกษตร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสำหรับนักศึกษาในสังกัดสายการเกษตร ในงานกีฬาทักษะเกษตรนี้ มีการแข่งขันทักษะทั้งสิ้น 11 ทักษะ ได้แก่
1. การแข่งขันจัดสวนถาด ณ อาคารแผ่พืชน์โซน A1
2. การแข่งขันการขยายพันธุ์พืช ณ อาคารแผ่พืชน์โซน A2
3. การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร ณ อาคารแผ่พืชน์เวทีกลาง
4. การแข่งขันกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง ณ อาคารแผ่พืชน์โซน B
5. การแข่งขันจัดดอกไม้ ณ อาคารแผ่พืชน์ โซน B
6. การแข่งขันผลิตโปสเตอร์ทางการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี
7. การแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางการเกษตร ณ ห้อง SA212 อาคารปฏิบัติการดิน
8. การแข่งขันทักษะการตอนสุกร ณ อาคารแผ่พืชน์โซน D
9. การแข่งขันรีดเต้านมเทียม ณ อาคารแผ่พืชน์โซน D
10. การแข่งขันบรรจุพันธุ์ลูกปลา ณ อาคารแผ่พืชน์ โซน C

เวลา 10.30 น. มีการแข่งขันกินวิบาก ณ อาคารแผ่พืชน์ และส้มตำลีลา ณ อาคารแผ่พืชน์ หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย แข่งขัน 11.ทักษะเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง ณ แปลงสาธิตพืชผัก และกีฬาฮาเฮ ณ สนามอินทนิล เชื่อมสัมพันธไมตรี วิถีเด็กเกษตร

เวลา 16.00 น. นักศึกษาใหม่เดินทางกลับหอพักอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า และรับประทานอาหารเย็นเพื่อเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายความอาลัย
เวลา 18.00 น. จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายความอาลัย โดยประธานในพิธี คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำกล่าวคำถวายความอาลัย
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารี


18.30 น. พิธีมอบรางวัล โดยคณบดี 3 คณะ 1) คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ มอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะเกษตร ทางด้านพืช 2) คณบดีคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ มอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะเกษตร ทางด้านสัตว์ 3) คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ มอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาสากล

19.30 น. การประกวดไอ้หนุ่มลูกทุ่งและน้องนาบ้านนาขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เสร็จสิ้นโครงการ เวลา 23.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลับเข้าหอพัก

โครงการนี้นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านการเกษตร ได้พัฒนาทักษะทางปัญญา สามารถใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ในการใช้แข่งขันทักษะเกษตร และการเป็นทีมงานจัดแข่งขัน อีกทั้งเป็นความร่วมมือระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ชมรมในสังกัด 6 ชมรม และสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้นักศึกษาได้ฝึกการวางแผน การประสานงาน การจัดประชุม ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้นักศึกษามีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์การ มีภาวะการเป็นผู้นำ ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่บนพื้นฐานของการนับถือความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลายป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล