(จิตอาสา)โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ : อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 03/02/2561 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 03/02/2561 เวลา 13:00
สถานที่จัด อาคารประเสริฐ ณ นคร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5914101302   นางสาวกมลวัลณ์   จันทร์ตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101304   นางสาวเกวลิน   สิทธิปรุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101310   ณศภัส   ลี้สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101311   นางสาวณัชชา   จันทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101313   ณัฐสุดา   โพธิ์ขาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101315   นายธนภูมิ   ริณพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101338   นายพัชรพล   มงคลพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101340   นายพันธุ์ฤทธิ์   เลขยัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101349   นายภัทรพล   แต่งงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101352   ภาณุพงศ์   คํากาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101353   นายมนัสวิน   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101354   นายมาร์วิน   บุญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101357   เมธาวี   ปันติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101358   นางสาวรวิสรา   แสงอุทัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101362   นางสาวลดาวัลย์   ตาไชยยศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101370   นางสาวเวลา   จิตละมัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101379   นางสาวสุภาวดี   ศรีจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101382   นางสาวอนุธิดา   บุญเลิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101387   นางสาวอารีวรรณ   คารมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101388   นางสาวอุมาพร   วงค์สถาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914102306   นางสาวจิราพร   ศรีวิชัย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102310   นางสาวจุฑาภรณ์   ยอดปัญญา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5914102315   นางสาวโชติกา   ประทุม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014101301   นายกมลภพ   ยาวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101302   กร   อิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101304   นางสาวกฤตมุข   แก้วทันใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101305   กฤษฏิ์   โชคพนารัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101306   กัญชพร   กาวีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101308   กานต์พิตชา   วันสิริภักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101309   คมกริช   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101310   คุกกี้   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101311   จิดาภา   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101313   จิรฐิติกาล   นาคหมู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101314   จิรานุช   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101315   จิราพัชร   สุริยวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101316   จุฬาลักษณ์   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101317   ชนาลัย   นพเก้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101319   ฐิรดล   สีออน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101321   ชินภัทร์   คำฝั้น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101323   ณัฐฐากร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101325   ณัฐวุฒิ   กันหมุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101326   ศิภัสร์กร   ตาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101327   ณิชากร   บุญธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101328   ณิชารีย์   พึ่งเก็บ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101329   ดารารัตน์   พาณิชเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101331   ธนพร   ดงประหลาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101332   นายธนภพ   แหย่พะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101333   ธัญญากร   บุระผากา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101334   นนท์พิพัฒน์   ใจสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101336   นภัสวรรณ   วงศ์แคะหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101337   นฤตยา   ศรีสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101338   บงกชกร   ไทยใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101339   เบญจมาศ   บัวนาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101340   เบญจมาศ   เล็กโมกข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101341   พิมพ์ประภัทร   เยาว์ลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101342   นางสาวพิมพ์ภรณี   อริยชัยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101343   พิสิษฐ์   ล้ำเลิศกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101344   ภัทพงศ์   เพ็ชรชำลิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101345   ภัทรวิทย์   สุทธิพงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101346   ภัทรศิราภรณ์   เกียรติวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101347   ภัทวรรธน์   ทามัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101348   นายภาสกร   วงษายะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101349   ภาสิณี   รัชชุศานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101350   ภูมิรพี   กิจพิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101351   นายเมธาวุธ   ทะวงษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101352   รัชฎาภรณ์   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101353   จิราพรรณ   มหัทธนวาณิชย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101354   นางสาวรัตติยากรณ์   วงษ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101355   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101356   วชิราพรรณ   หลงวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101357   วณัฐพงศ์   พิทักษ์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101358   วนิดา   สุขนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101359   นางสาววรัชยา   จอมขันเงิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101360   วราพิณ   ยาบูฮา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101361   วาษิญ   สุดใจหล้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101362   วาสนา   นันต๊ะเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101363   วีรภัทร   ท่างาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101364   วีระชัย   ใจแสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101365   เวธกา   วงศ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101366   ศราวุธ   แสนบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101367   ศิวัชญา   ทิมกลับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101368   สมภพ   ฐิตินันท์กุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101369   สรัลชนา   แสงทับทิม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101370   สาวิตรี   จิตอารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101371   สิรินยา   ชาญกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101372   สิริลักษณ์   เฟื่องเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101373   สุธีรา   เรืองไทย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101374   สุวีรยา   แพรดำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101375   เสริมสิทธิ์   คนไว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101376   นายอดิลักษณ์   ขัดมะโน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101377   อภิสิทธิ์   หล้าเป็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101378   อาชวะ   สุดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101379   อุดมทรัพย์   โพธิ์สุวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014101382   อุมารินทร์   โสดาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
6014102302   กชวรรณ   เลิศทวิวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102305   กวิญญาวีร์   พึ่งเจียม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102306   เกศกนก   ทิพย์นุ้ย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102308   นางสาวจิตตวรรณ   คงทอง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102309   จินดา   ลุงตี้ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102311   นางสาวจีรภรณ์   แซ่ศิล : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102313   ชลหทัย   กีดคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102314   ฐิติพร   เสือเล็ก : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102315   ณัฐชญา   จำปี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102318   ธนะนัฐ   ปิงเมือง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102319   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102321   นางสาวธิณัฐดา   ปัญญาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102324   ณัฐนิชา   เลี้ยงสมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102325   บัณฑิตา   ชำนิจ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102326   บุณฑริกา   บุญอาจ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102327   ปริมประภา   นามวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102328   ปิ่นฑิรา   ห้วยปัญญา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102331   พัชริดา   สาวดี : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102332   พุทธชาติ   ชื่นชม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102333   ภัคจิรา   ชาญเดช : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102334   ภาพตะวัน   ทองคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102336   มนสิการ   คงนวน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102337   มัลลิกา   สุธาธรรม : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102338   โยทกา   คลังประโคน : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102339   รภาภรณ์   เตชะเลิศพนา : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102342   ศุภลาพร   จองบุญ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102343   สิริเนตร   วรรณกอง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102344   สุนิตา   ทิพย์บรรจงสุข : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6014102345   อรจิรา   เทพแปง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6019102531   ฐิติภา   โกสลากร : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ และสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 128 คน ซึ่งคณะมีการดำเนินการจัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1)คุณธรรมจริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และงานบริการการศึกษา จึงได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ : อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ทักษะทางปัญญา ผ่านการนำกระบวนการทำงาน PDCA มาใช้ ในการดำเนินงานจัดกิจกรรม การวางแผนการทำงาน การจัดกิจกรรม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสรุปรายงานผลกิจกรรม
2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ โดยการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างพี่และน้องรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาขาภาษาอังกฤษและนิเทศศาสตร์บูรณา และกิจกรรมสร้างสรรค์การประกวด Freshy Boy & Girl สถานที่ ห้องอาหารชั้น 1 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เวลา 15:00 น. ถึง 22:00 น.
นอกจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แล้ว คณะฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินโครงการ / กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตนอกเหนือจากโครงการของหลักสูตรจึงได้จัด กิจกรรมศิลปศาสตร์อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้การทำงานอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันพัฒนาทำสะอาดบริเวณภายในคณะศิลปศาสตร์และบริเวณโดยรอบ พร้อม การปลูกต้นไม้ กล้วยไม้รอบอาคาร เพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้าน Organic University, Green University และ ด้าน Eco University ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 220 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล