โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560
-
วันที่เริ่มต้น 10/03/2561 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 10/03/2561 เวลา 20:00
สถานที่จัด อาคาร 75 ปี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินนโยบาย การพัฒนาขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาพื้นฐานด้านการพัฒนาการดำรงชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย อย่างมีความสุข ด้วยการมีน้ำใจมีความรักให้คนรอบข้าง มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ทุกวันนี้ในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ กล้า คิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล