โครงการติดตามและกระตุ้นการคืนเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ครั้งที่ 1)

วันที่เริ่มต้น 12/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องงานกองทุนเพื่อการศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5805101405   นายอรรถพล   หารุคำจ๋า : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5909101307   นางสาวกาญจนา   สัญจรดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101337   นางสาวธัญชนก   วัดกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
5909101339   นางสาวธารใส   ทรายมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6001102401   นายปริญญา   คำภูแสน : พืชสวน (ไม้ผล) 2ชั่วโมง
6001102430   นางสาวมินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
6001102434   นางสาวรวินันท์   หมาดสุวรรณ : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
6001102440   นายราเชนทร์   วินากร : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
6001102459   นางสาววิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
6001102470   นางสาวศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
6001102474   นางสาวศุภรัตน์   เกิดทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 2ชั่วโมง
6001102493   นางสาวสุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
6001102523   นายวิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน (ไม้ผล) 2ชั่วโมง
6001105302   นายกรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105370   นางสาวปิยะนุช   เอิบโชคชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105377   นางสาวพรลภัส   ดีพิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
6001105379   นางสาวพันธกานต์   สุรเนตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 2ชั่วโมง
6009102341   นางสาวหทัยพร   อุ่มสาพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6015123305   นางสาวกาญจนา   มั่นคง : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ หรือผู้ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ซึ่งการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องมีการชำระหนี้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา ตามวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

เหตุผลหนึ่งของการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 คือ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดของกองทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุน ด้านการให้กู้ยืมและด้านการติดตามหนี้ โดยมีอำนาจขอและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืม และเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนหักเงินเดือนพนักงานลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมกองทุน โดยคาดว่าจะเริ่มหักเงินเดือนพนักงานลูกจ้างนำร่องในหน่วยงานราชการก่อน ประมาณเดือนมีนาคม 2561

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรที่เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและนักศึกษาจิตอาสาที่จะไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้กู้ยืมเงินที่จบการศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้กองทุน งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการติดตามและกระตุ้นการคืนเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 180 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล