โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 14/2561)

วันที่เริ่มต้น 09/02/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5806101513   นางสาวหยาดพิรุณ   มหาฤทธิรุทธิ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6001101004   นางสาวฉัตรวรินทร์   ชุ่มกลาง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6001101024   นายพีรพันธ์   ทองเปลว : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6001101043   นายสมหวัง   กมลปราณี : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6001102303   นางสาวกมลรัตน์   ศรีจักร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6001102311   นางสาวกัลยรัตน์   สุขใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6001102329   นางสาวจุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6001102354   นางสาวทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6001102356   นางสาวทิพย์เกษร   ทองแสงธรรม : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6001102370   นางสาวธัญญลักษณ์   อุดตา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6001102371   นางสาวธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6001102378   นางสาวนนทพร   แตงรื่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6001102391   นายนิรุช   สิงห์อุปโป : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6001102421   นางสาวเพ็ญพร   แจ่มจรัสคีรี : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6001102463   นางสาวศลิษา   แสงพระจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6001102477   นางสาวสมฤทัย   เอี่ยมสุพรรณ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6001102497   นางสาวสุมาลี   รุ่งฐิดาภากุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6001113318   นายตะวัน   เจริญศิลป์ : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6001125302   นางสาวกัลยารัตน์   ศรียอด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6003104329   นายวรัญญู   แก้วประไพ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6004107328   นางสาวศิริษานันต์   ทรัพย์ประเสริฐ : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004107333   นางสาวสุธิดา   แซ่จั้ง : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004107342   นางสาวไอริน   แซ่หลอ : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6006101358   นายณัฐพงษ์   ใจมา : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006101406   นายผดุงพล   ศรีสุภา : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006104414   นางสาวศันศนีย์   อุดทาเสด : การเงิน 8ชั่วโมง
6012107319   นางสาวณัฐธิดา   ภูบ้านหม้อ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
6012107352   นางสาวอลิษา   ศรีชะนันท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในแต่ละปีการศึกษา ไว้ข้อหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
ในปัจจุบันกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ยังมีน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาประสบปัญหามีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล