โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 9/2561)

วันที่เริ่มต้น 07/02/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5805104327   นายญาณาธิป   ดวงดี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104343   นายธนากร   โอกะ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104361   นายพงศ์พิทักษ์   คำโชติรส : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104362   นายพชร   พุ่มน้อย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104386   นายวัชรพงษ์   เม็งขาว : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104397   นายศิวดล   แก้ววงษ์นุกูล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104424   นายอิศเรศ   ฮวดค่วน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5809101308   นางสาวกัลยารัตน์   ตาแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101406   นางสาวอารยา   หน่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6001102354   นางสาวทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102400   นางสาวปริญญา   คนมาก : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102401   นายปริญญา   คำภูแสน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102405   นางสาวปาริชาติ   เชื้อหมอ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102418   นางสาวพีรดา   คำแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102422   นางสาวแพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102427   นายภานุวัฒน์   นันทะเส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6001102431   นายมุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6001102432   นางสาวยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6001102440   นายราเชนทร์   วินากร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102459   นางสาววิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102470   นางสาวศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102493   นางสาวสุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6001102494   นางสาวสุภาภรณ์   เลขนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6001102497   นางสาวสุมาลี   รุ่งฐิดาภากุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6001102523   นายวิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6003104329   นายวรัญญู   แก้วประไพ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6004101329   นางสาวณภัทร   ปิมปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101355   นางสาวปัทวรรณ   ปันปิง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101362   นางสาวเพ็ญนภา   ผู้ผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101377   นางสาววิไลลักษณ์   พนมวาสน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004102306   นายเกียรติศักดิ์   ทาเจริญ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6005104319   นางสาวเจนจิรา   ศรศรีเกิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104344   นางสาวนภสร   ก่ำคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104408   นางสาวเสาวลักษณ์   ธรรมะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006102388   นางสาวปิยาพัชร   เปล่งศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102389   นางสาวปุญญาพร   ชูประเสริฐ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103444   นางสาวลาวัลย์   บุญเป็ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103445   นางสาววชิราภรณ์   ส้มอ่อน : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103447   นางสาววนิดา   ประดิษฐ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103453   นางสาววราภรณ์   เปียงน้อย : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103455   นางสาววริษา   ศิริดาพร : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103457   นางสาววิภาพร   แก้วกำแพง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104327   นางสาวชนากานต์   กาวิน : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104333   นางสาวณัชชา   วันศุกร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104335   นางสาวณัฐกานต์   ตื้อเสาร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104343   นางสาวณัฐสุดา   วงค์ไพศาลฤทธิ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104437   นางสาวอรัญญา   ยี่แก้ว : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104445   นางสาวอารียา   สาธรรม : การเงิน 6ชั่วโมง
6009101326   นายทินกร   โฉมทะนงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101359   นางสาวภัทชิราภรณ์   ดอนมืด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101368   นางสาววรรณศิริ   เกลียวสีนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101375   นางสาวศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102320   นางสาวเพ็ญพิชชา   จักรนิล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102329   นายวิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102338   นางสาวสุภาวดี   ตันมา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101331   นางสาวฏิญาภัคร์   อุ่นแสง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101346   นางสาวธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101362   นางสาวปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101372   นางสาวพัชนิดา   ขวัญมาศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101373   นางสาวพัชยา   นิชำนาญ : การประมง 6ชั่วโมง
6012102315   นางสาวชนิกานต์   สุขรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102375   นายวุฒิภัทร   ใจสมปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102393   นางสาวอังคณา   นรินทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012107319   นางสาวณัฐธิดา   ภูบ้านหม้อ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6012107352   นางสาวอลิษา   ศรีชะนันท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6015123302   นางสาวกฤษติยา   เหล่าเขตกิจ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123303   นางสาวกัญธิมา   พุทธมณี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123305   นางสาวกาญจนา   มั่นคง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6019102521   นายระชา   ตันพิชัย : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในแต่ละปีการศึกษา ไว้ข้อหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
ในปัจจุบันกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ยังมีน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาประสบปัญหามีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล