โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 9/2561)

วันที่เริ่มต้น 07/02/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/02/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5805104327   ญาณาธิป   ดวงดี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104343   ธนากร   โอกะ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104361   พงศ์พิทักษ์   คำโชติรส : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104362   พชร   พุ่มน้อย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104386   วัชรพงษ์   เม็งขาว : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104397   ศิวดล   แก้ววงษ์นุกูล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104424   อิศเรศ   ฮวดค่วน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5809101308   นางสาวกัลยารัตน์   ตาแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101406   นางสาวอารยา   หน่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6001102354   ทักษีณา   เพชรประกายไพร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102376   นครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102400   ปริญญา   คนมาก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102401   ปริญญา   คำภูแสน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102405   ปาริชาติ   เชื้อหมอ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102418   พีรดา   คำแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102422   แพรพลอย   โพธิสง่า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102427   ภานุวัฒน์   นันทะเส : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102431   มุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102432   ยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102440   ราเชนทร์   วินากร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102459   วิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102470   ศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102493   สุภาณี   หมีนกาด้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102494   สุภาภรณ์   เลขนอก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102497   สุมาลี   รุ่งฐิดาภากุล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102523   วิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน 6ชั่วโมง
6003104329   วรัญญู   แก้วประไพ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6004101329   ณภัทร   ปิมปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101355   ปัทวรรณ   ปันปิง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101362   เพ็ญนภา   ผู้ผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101377   วิไลลักษณ์   พนมวาสน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004102306   เกียรติศักดิ์   ทาเจริญ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6005104319   เจนจิรา   ศรศรีเกิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104344   นภสร   ก่ำคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104408   เสาวลักษณ์   ธรรมะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006102388   ปิยาพัชร   เปล่งศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102389   ปุญญาพร   ชูประเสริฐ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103444   ลาวัลย์   บุญเป็ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103445   วชิราภรณ์   ส้มอ่อน : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103447   วนิดา   ประดิษฐ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103453   วราภรณ์   เปียงน้อย : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103455   วริษา   ศิริดาพร : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103457   วิภาพร   แก้วกำแพง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104327   ชนากานต์   กาวิน : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104333   ณัชชา   วันศุกร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104335   ณัฐกานต์   ตื้อเสาร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104343   ณัฐสุดา   วงค์ไพศาลฤทธิ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104437   อรัญญา   ยี่แก้ว : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104445   อารียา   สาธรรม : การเงิน 6ชั่วโมง
6009101326   ทินกร   โฉมทะนงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101359   ภัทชิราภรณ์   ดอนมืด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101368   วรรณศิริ   เกลียวสีนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101375   ศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102320   เพ็ญพิชชา   จักรนิล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102329   วิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102338   สุภาวดี   ตันมา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101331   ฏิญาภัคร์   อุ่นแสง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101346   ธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101362   ปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101372   นางสาวพัชนิดา   ขวัญมาศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101373   พัชยา   นิชำนาญ : การประมง 6ชั่วโมง
6012102315   ชนิกานต์   สุขรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102375   วุฒิภัทร   ใจสมปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102393   อังคณา   นรินทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012107319   ณัฐธิดา   ภูบ้านหม้อ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6012107352   อลิษา   ศรีชะนันท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6015123302   กฤษติยา   เหล่าเขตกิจ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123303   นางสาวกัญธิมา   พุทธมณี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123305   กาญจนา   มั่นคง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6019102521   ระชา   ตันพิชัย : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับนักศึกษาที่จะยื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในแต่ละปีการศึกษา ไว้ข้อหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม ซึ่งการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
ในปัจจุบันกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่จะให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ยังมีน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาประสบปัญหามีจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมด้านอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษา งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล