โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

วันที่เริ่มต้น 24/01/2561 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 24/01/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5703102321   นายธนภัทร   คลองประเสริฐ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5704107327   นายอรรถพล   ใจบ่อแป้น : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5722101345   นางสาวเบญจมาศ   อ้อยผาดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5804106342   นายวรัญญู   แก้วศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805204302   นางสาวกรกนก   ไชยวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204328   นายพงษ์ศิริ   ม่วงเขาแดง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204345   นายสัมพันธ์   พรหมบุตร : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5805204353   นางสาวอักษรทิพย์   นามเจิง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806103444   นายรัฐนันท์   จินานุศิลปสาท : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104410   นายบรรณวัชร   ธนบูรณีกุล : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104450   นางสาวภาคินี   ใจบุญมา : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104452   นางสาวภานุมาศ   สุนันต๊ะ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104504   นางสาวศิรินยา   ติ๊บงา : การเงิน 6ชั่วโมง
5814101331   นายธนาคาร   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814101372   นายสมลักษณ์   เป็งสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5822101352   นายธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
5901101324   นายเดชา   กชภูมิ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901102303   นางสาวกนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102358   นางสาวณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102359   นายดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102380   นายธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102383   นางสาวนิติยา   เอี่ยมศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901105383   นางสาวศศินิภา   ศรีสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 9ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 9ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905101318   นางสาวจุฬารัตน์   อุ่นคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101344   นางสาวธนิสรา   ปันกองงาม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101354   นางสาวผกาสินี   วิชัยปะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905201310   นางสาวจุฬาลักษณ์   กมลชัยสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905201338   นางสาวศิญาภรณ์   ไชยเจริญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906102322   นายเขมชาติ   บุญตั้ง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906104343   นางสาวญาณิศา   สราวิช : การเงิน 9ชั่วโมง
5906104446   นางสาวสุชานันท์   คันศร : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104455   นางสาวสุมิตรา   ไชยคำ : การเงิน 6ชั่วโมง
5909101302   นางสาวกรกมล   อัศวบวรวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101332   นางสาวณิชา   รัตนเทวมาตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101333   นางสาวณิชากร   เหล่าชาติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101343   นางสาวนันทพัชร์   ธนัญธรวนิชกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101344   นางสาวนิชชิตา   เครือแปง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101354   นางสาวปัลวี   แก้วกำเหนิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101374   นางสาวรัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101381   นางสาววัลคุ์วดี   จี้ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101389   นางสาวสมิตา   พลอยเรียง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5912101336   นายธนิกุล   ไชยลังกา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101341   นางสาวนันธิดา   ก๋ามิ่ง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101360   นางสาวลลิตา   ดังสท้าน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912101372   นายศุภฤกษ์   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912102321   นางสาวณัฐริกา   กันทิม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102323   นางสาวดวงกมล   กำแพงแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102328   นางสาวธนัชชา   ใจปินตา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5914101320   นางสาวธีรารัตน์   วงษ์ชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101347   นายเพชรฤกษ์   สุนทรมนทกานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101353   นายมนัสวิน   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101354   นายมาร์วิน   บุญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101373   นายศักราช   ณ เชียงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914101375   นายศุภชัย   สีม่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5918102337   นางสาวนิตยา   โพธิเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102343   นายปารเมศ   ไชยวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5918102351   นางสาวมิรันตี   พลตื้อ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102361   นางสาวศิริลักษณ์   สุวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102368   นางสาวอนัญชนา   ลำเลียงพล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5919102511   นางสาวณัทริการณ์   ปัทมาลัย : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5919102522   นางสาวภาวินี   สินศิริ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5919102535   นางสาวอารญา   ดำเนินศิลธรรม : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6001101306   นางสาวจิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6001102418   นางสาวพีรดา   คำแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6001105302   นายกรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105319   นางสาวชนิดาพร   แนวประเสริฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105323   นายชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105325   นางสาวชุติมา   สุขโภคี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105327   นายฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105356   นายนราธิป   ใจปินตา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105401   นายวีรศักดิ์   ยอดรัก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6001105402   นายวุฒิชัย   มูลผม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 4ชั่วโมง
6003105322   นางสาวพชรวรรณ   ศิริ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6003105324   นางสาวพิชญาภรณ์   หมื่นทิ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6004101329   นางสาวณภัทร   ปิมปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101355   นางสาวปัทวรรณ   ปันปิง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101362   นางสาวเพ็ญนภา   ผู้ผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101377   นางสาววิไลลักษณ์   พนมวาสน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004103314   นางสาวชุติมา   คำยา : เคมี 6ชั่วโมง
6004103357   นางสาวอาจรีย์   อินน้อย : เคมี 6ชั่วโมง
6004105318   นางสาวนริศรา   วงค์สาย : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105328   นางสาวลัดดาวัลย์   บวรศักดิ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105334   นางสาวศตพร   อินตา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105341   นางสาวอัจฉรา   บัวสมุย : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004106353   นางสาวอัญวีณ์   มงคลอัศวพงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004109314   นายมนัสวี   แก้วกันหา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6006102347   นายณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102421   นางสาวรัชนันท์   บดีรัฐ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102422   นายรัฐนันท์   ขยัน : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102424   นายรุ่งโรจน์   อำไพภักดิ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103396   นางสาวปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103484   นางสาวสุตาภัทร   สว่างศรี : บัญชี 4ชั่วโมง
6006104418   นางสาวสิราวรรณ   ตรีสุข : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104426   นางสาวสุรางคนา   แป้นกล่ำ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104439   นางสาวอรุณประเสริฐ   ชูเดช : การเงิน 4ชั่วโมง
6006104446   นางสาวเอมญิกา   ชมภู : การเงิน 6ชั่วโมง
6009101369   นางสาววรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009101373   นางสาววิภาพรรณ   คำสิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101375   นางสาวศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101378   นางสาวศศิวิมล   คำภูษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101398   นางสาวเสาวลักษณ์   คุณรังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6009101408   นางสาวอารยา   ทองเชียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6010101336   นางสาวณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101337   นางสาวดาวพระศุกร์   ปัดนาพันธ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101347   นางสาวธันยพร   เซ่งสีแดง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101360   นางสาวปัทมา   หางนาค : การประมง 6ชั่วโมง
6010101365   นางสาวเปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 6ชั่วโมง
6012102346   นางสาวปณิตา   บุญประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012102400   นายกรรณฐวรรษ   รอดนวล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6012107349   นายอภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 9ชั่วโมง
6014102317   นายทิพกร   เตชะธิ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6015123322   นางสาวญาณิกา   บุญยวง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123334   นายธนบดี   ตาคำ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123380   นางสาววราพร   ภาคคำ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123391   นางสาวสุปรีญา   ผัดตุ่น : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123394   นางสาวอนิสา   ใจยอง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6015123398   นางสาวอังคณา   เรืองวิลัย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6022101310   นางสาวกาญจนา   ปานเนียม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101316   นางสาวจิราภรณ์   เสริมทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101329   นางสาวณัฏฐกานต์   สุจารีย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101344   นางสาวธัชมาศ   เกล็ดเปรื่อง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022101396   นางสาวมัยรา   แก่นสันเทียะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022101397   นางสาวมินตรา   ธาราสมบัติ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6022101416   นางสาววิไลลักษณ์   ชนิดาพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6022101435   นางสาวสุธิดา   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6022101449   นางสาวอรนันท์   เพชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
การเรียนรู้ประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ แม้แต่ในหลักสูตรการศึกษายังบรรจุให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเล่าเรียน รู้ถึงหลักประชาธิปไตย มาตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา ในรอบรั้วมหาวิทยาลัยก็ยังมีสนามประชาธิปไตยให้นักศึกษาได้รู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองในการที่จะเลือกผู้นำของตนเอง เพื่อที่ผู้นำนั้นจะสามารถเป็นตัวแทนตนเองในระหว่างที่ศึกษาอยู่
ผู้นำนักศึกษา เป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ในการที่จะนำพากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาสำเร็จไปด้วยดีภายใต้กรอบ ระเบียบต่างๆ ที่กำหนดไว้ การเป็นผู้นำของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปีเท่านั้น จึงจะดำเนินการรับสมัคร และดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ ตามระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งผู้นำนักศึกษาประจำปี 2560ใกล้จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลงนั้น งานกิจกรรมนักศึกษา จึงมีความประสงค์จัดโครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2561 ขึ้น โดยเริ่มกิจกรรมการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2560 และจะทำการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ในช่วงเดือนมกราคม 2561 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานองค์กรนักศึกษา เป็นกระบอกเสียง และเป็นผู้นำการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ประจำปี 2561 แทนผู้นำนักศึกษาที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล