โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ กิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 28/04/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 28/04/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย นับแต่ในอดีตได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี คนไทยทั่วทุกภาคของประเทศไทยให้การยอมรับถึงภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าศาสนากับวัฒนธรรม ประเพณีมีความเกี่ยวโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือบางครั้งอาจจะแยกกันไม่ได้เลยว่าสิ่งไหนคือ ศาสนา สิ่งไหนเป็นวัฒนธรรม ประเพณีที่ชาวไทยล้านนาได้ประพฤติ ปฏิบัติตนภายใต้ศีลธรรมแห่งศาสนา และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง จนเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพ ดังนั้น การที่จะคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยให้อยู่คู่สังคมไทยไม่ใช่เรื่องยาก แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันทางการศึกษา มีหน้าที่สำคัญในการอนุรักษ์ให้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ล้านนาคงอยู่ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป จนกล่าวได้ว่าศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสืบทอด อนุรักษ์ และส่งเสริมให้ปฏิบัติกันต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล