โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42

วันที่เริ่มต้น 12/01/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/02/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และสนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสโมสนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ในระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย
เสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 121 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล