โครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 19

วันที่เริ่มต้น 01/04/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/04/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้อง 201 อาคารเรียนรวม 80 ปี แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางบุคลิกภาพที่ดี ด้ายเหตุผลดังกล่าว นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 19 เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคมโดยนักศึกษาทั้ง 3 สาขา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและสามารถทำงานเป็นทีมได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 201 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล