โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม

วันที่เริ่มต้น 28/01/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/01/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้กำหนดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ คือบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะต้องมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้นภารกิจที่สำคัญของคณะคือการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในหมู่นักกศึกษา ของคณะที่จะจบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพในสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้มประจำปีการศึกษา 2559 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ น้ำตกแม่ปาน ซึ่งถือเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะกลับมาทำให้ธรรมชาติสมบูรณ์ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและหมู่คณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 11  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 140 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล