โครงการก้าวแรกสู่กองทุน : สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ.

วันที่เริ่มต้น 24/06/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/06/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5614101372   นายศรัณย์   พลชมชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5705204306   นางสาวกาญจนาพร   สายวงค์ฝั้น : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204326   นางสาวปภาวรินทร์   สมทรง : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204344   นางสาวศศิประภา   ไลย์ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204346   นางสาวภิญญาพัชญ์   ไทยกร : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204356   นางสาวอมรรัตน์   พลเหิม : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204357   นางสาวอันภิชา   สุนาบุญ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5705204358   นางสาวอิษราภรณ์   ช้างทอง : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
5801102354   นางสาวดรุณี   วงค์ตา : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5801102369   นางสาวธีราภรณ์   เรืองฤทธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
5801102371   นางสาวนภัสวรรณ   ศรีวรรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
5801102386   นางสาวปภาดา   พวงดอกรัก : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5806103454   นางสาววิชชุดา   วงศ์ใจคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103460   นางสาวศรัณย์พร   กาแก้ว : บัญชี 4ชั่วโมง
5806103461   นางสาวศรวดี   ราชประสิทธิ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5814101376   นางสาวสุทธิวรรณ   อูปทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5903103352   นางสาวศศิพร   แซ่จ๋าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
5903103355   นางสาวหนึ่งฤทัย   คำเขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
5906103440   นางสาววชิรญา   จารุมาโนชญ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 โดยมีหลักการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีภายในประเทศทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ต้องชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ มากมาย ที่ผู้กู้ยืมจะต้องรับทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมผ่านระบบ การรับเงินค่าครองชีพ และการชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่ยื่นความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้รับทราบ งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการก้าวแรกสู่กองทุน : สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ.ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1800 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล