โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา :กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 ฝาย

วันที่เริ่มต้น 15/07/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ ลำน้ำห้วยโจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
5810101314   นายจักรกฤษณ์   ฤทธิเดช : การประมง 36ชั่วโมง
5810101316   นายจิรวัฒน์   วงศ์คำ : การประมง 36ชั่วโมง
5810101342   นายธฤต   หลวงเครื่อง : การประมง 36ชั่วโมง
5810101371   นายพสิษฐ์   พยา : การประมง 36ชั่วโมง
5810101373   นายพิทักษ์พงศ์   ดาวดึงษ์ : การประมง 36ชั่วโมง
5810101386   นายระพีพัฒน์   หวันวงค์ : การประมง 36ชั่วโมง
5810101392   นายวรวิช   คงศรี : การประมง 36ชั่วโมง
5810101430   นายอภิรักษ์   เหมพิจิตร : การประมง 36ชั่วโมง
5901101348   นางสาวพัชรา   พันเรือนดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101371   นางสาวสุภาพร   สบฤกษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101377   นางสาวอนุสรา   ช่อจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901102328   นางสาวจิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
5901102343   นายซาบัน   คำยุง : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
5901102357   นายณัฐวัตร   ทางดี : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
5901102358   นางสาวณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
5901102359   นายดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
5901102380   นายธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 36ชั่วโมง
5901102461   นางสาวศศิวิมล   เทียมชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
5901102466   นางสาวศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
5903102303   นายไกรวิชญ์   เศรษฐี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102312   นายเจษฎา   มีทรง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102319   นายณัฐพล   ไชยวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102323   นายทินภัทร   รุ่งมงคลชัย : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102349   นายสรวิศ   จันทร์ฟองงาม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5906104398   นางสาวไพลิน   รักวัติ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104401   นางสาวภิรมรักษ์   ศรีวรรณะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104404   นางสาวมะปิง   อยู่คงธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104406   นางสาวมัลลิกา   ใจคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104409   นางสาวยุวธิดา   สาระจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104410   นางสาวรสนันท์   บุญชู : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104414   นางสาวลาวัลย์   ธิปา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104436   นายศีลธรรม   แซ่เฉ่า : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104444   นางสาวสิริมน   ป๊อกบุญเรือง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104447   นางสาวสุดาพร   ขันทะบุตร : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104455   นางสาวสุมิตรา   ไชยคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104456   นางสาวสุมิตรา   บุญทา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104458   นางสาวสุวิมล   ทานันท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5910101310   นายคุณานนท์   มาลาหวน : การประมง 36ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 36ชั่วโมง
5922101301   นางสาวกมลรัตน์   ใจมุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101302   นางสาวกรัณฑรัตน์   ในเวียง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101303   นายกฤษณกาญจน์   กันรัมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 36ชั่วโมง
5922101304   นายก้องนเรนทร์   คันทะพรม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101305   นางสาวกัญญาณัฐ   จ่าเมือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 36ชั่วโมง
5922101306   นางสาวกัญญาณัฐ   ไชยวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101307   นางสาวกาญจนา   ศรีนวลใหญ่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101309   นางสาวกุลณัฐ   แก้วกรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101311   นางสาวจริยา   จ๊ะใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101313   นางสาวจิราวรรณ   จันทร์เทพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101314   นางสาวจุดารินทร์   สุริวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101315   นางสาวจุติพร   จบจังหรีด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101317   นายเจษฎา   ศรีรักษา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
5922101318   นางสาวชไมพร   แก้วบุญเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101319   นายชยพล   ใจมิภักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
5922101322   นางสาวชิตาภรณ์   ปานเหลือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101325   นายฐิติกร   ทองคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101327   นางสาวณัฐชยา   ดีดวงแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101328   นางสาวณัฐณิชา   บุญเล็ก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101330   นางสาวณัฐธิดา   ทะสีใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101331   นายณัฐพงศ์   หมื่นมะเริง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 36ชั่วโมง
5922101332   นางสาวณัฐสุดา   พรคชรักษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101333   นายทศพล   คันธรส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101334   นายธวัชชัย   จายานะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
5922101335   นางสาวธัญลักษณ์   หอมนาน : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101336   นางสาวธันย์ชนก   เคร่งครัด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101337   นายธีรโชติ   นางแล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101338   นางสาวนงนภัส   มะโนเปียง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101340   นางสาวนนทิชา   เกลียวกมลทัต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101342   นางสาวนภัสวรรณ   ปั้นรูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 36ชั่วโมง
5922101343   นางสาวนันทิพร   สอนขยัน : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101344   นางสาวนิชาภัทร   อายะชู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101345   นางสาวนุชจรี   ภายศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101346   นางสาวนุชนารถ   อุดสืบ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101347   นายเนติพนธ์   หลีเเก้วสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
5922101349   นางสาวเบญญา   ยะเปียง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101350   นายปฏิพล   จันทาพูน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
5922101351   นายปฏิพัทธ์   กาเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
5922101352   นางสาวปลายฝัน   สำราญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101353   นายปัญญา   เกษมวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
5922101354   นางสาวปาริฉัตร   จำปาเครือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101355   นางสาวปิยรัตน์   สมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101357   นางสาวพรธีรา   สมบรรณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101358   นางสาวพลอยไพริน   ปัญโยกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101359   นางสาวพัชณิภา   ก้อนไพบูลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101360   นางสาวพัฒนวพรรณ   ปารีธัญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
5922101361   นางสาวภาณุมาศ   คงวัฒนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101364   นางสาวมฤคทัย   เพียรงาน : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101365   นางสาวมัลลิกา   กองขาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101366   นางสาวมัลลิกา   อินจันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101369   นางสาวรวิวรรณ   สูบุญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101370   นางสาวรวิสรา   อิ่นแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101371   นางสาวรัตติญากร   จันแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101372   นางสาวรัตนาภรณ์   คำหน้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101373   นางสาวรุ่งนภา   สมทา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101375   นายฤทธิเกียรติ   ปิงตา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
5922101376   นางสาวลลิตาพร   โถงาม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101377   นางสาววนัสนันท์   ฉัตรมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101378   นางสาววนิดา   ดวงคงสมบูรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101381   นายวรากร   นาปรัง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101382   นางสาววัชรินทร์   จันติ๊บ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101383   นายวิจักษณ์พงศ์   จบเจนภัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 36ชั่วโมง
5922101384   นางสาววิจิตรา   หม่องเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101385   นางสาววิชิดา   พิชตาพาณิชย์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101386   นายวิเชษฐ์พงษ์   พรมมาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101387   นางสาววิภาดา   กุณารี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101388   นางสาววิมลมณี   นิสภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101389   นางสาววิลาวัลย์   วงศ์คำปวน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101390   นางสาววิไลทอง   เด่นแก้ว : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101391   นายวิวัฒน์   สิงห์แก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
5922101392   นางสาววีวา   พงศ์เดชขจร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101393   นางสาวศศิธร   โห้หนู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101396   นางสาวศิริขวัญ   สุรินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 36ชั่วโมง
5922101397   นางสาวศิรินภา   แก้วแสง : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5922101398   นางสาวศิริรัตน์   ไชยะใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101399   นายศิวกร   บัวหลวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101400   นายศุภกานต์   ดาษดาคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101401   นางสาวศุภิสรา   ทรวงแสวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101404   นายสรธร   ธิติสุทธิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
5922101405   นางสาวสันทกานต์   ปัญญาภิรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101406   นางสาวสายธาร   มูลแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101407   นางสาวสิรภัทร   เอี่ยมสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101408   นางสาวสิริรัตน์   ปิ๊กมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101409   นางสาวสุกัญญา   ชมดง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101410   นางสาวสุนิสา   วะจะนะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101411   นางสาวสุพรรษา   พุทธชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101412   นางสาวสุพิชญา   อุ่นใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101413   นางสาวสุภาพร   วงศ์ศรีทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101415   นายสุริยา   เตจารังษี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101416   นางสาวสุวภัทร   มาสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 36ชั่วโมง
5922101417   นายเสฏฐวุฒิ   วงค์ยามี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101418   นางสาวอทิตยา   ขันไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101419   นางสาวอภิญญา   คำภูแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101420   นางสาวอภิญญา   ภูมิยิ่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101421   นายอภิวัฒน์   วงสายา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
5922101422   นางสาวอรพิน   ซาวสืบ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 36ชั่วโมง
5922101423   นางสาวอรวรรณ   ธัมมโน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101424   นางสาวอรอนงค์   จันทร์เกตุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101425   นางสาวอริสรา   ฟองมะลิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101426   นางสาวอังคณากร   เฟื้อนใหล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
5922101427   นางสาวอัยเรศ   สำราญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 36ชั่วโมง
5922101428   นายอิทธิชัย   เหมยคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101429   นางสาวอินทุอร   คชฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 36ชั่วโมง
5922101430   นางสาวอินธุออน   ผิวงาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 36ชั่วโมง
6001101302   นายกฤษฎา   วังเป็ง : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101310   นายเจตนิพัทธ์   พิมพิสัย : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101311   นายเฉลิมชัย   พิทักษ์พงศ์เจษฎา : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101312   นายชาคริต   ศกุนรักษ์ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101314   นายฐิติพงษ์   สุยะใหญ่ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101316   นายณัฐดนัย   เรืองมาลัย : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101318   นายณัฐวุฒิ   จันทร์แก้ว : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101320   นายถิรายุ   บุตรนาแพง : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101321   นายทัตเทพ   สัพโส : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101323   นายธนาธิป   ปรางวิรุฬห์ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101324   นายธัชธรรม   คำป๊อก : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101325   นายธารารักษ์   อาจหาญ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101327   นายธีรพงษ์   ทาทอง : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101328   นายธีรวัฒน์   แก้วเครือวงค์ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101329   นายธีรวัฒน์   เนียมหอม : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101333   นายนิติกร   เมืองชัย : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101334   นายนิติพัฒน์   ศรีอุดร : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101336   นายนุพงษ์   สุจา : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101338   นายประกาศิต   ผดุงสี : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101340   นายปริญญา   ดอนเทพพล : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101341   นายปริญญา   สอนแก้ว : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101342   นายปิยะพงษ์   ชัยหมอน : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101343   นายพงศ์ศิริ   ทองสวาท : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101345   นายพิชากร   มีทัน : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101350   นายภพรัตน์   สันวิลาศ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101355   นายยศนนท์   ประเสริฐทรัพย์ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101356   นายยุทธนันท์   พฤกษาพราว : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101358   นายรัตนพงษ์   พินทิสืบ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101359   นายรัตนพนธ์   แก้วจักร : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101360   นายรุ่งโรจน์   ห้องบัว : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101362   นายวรภาส   เวฬุมาศ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101363   นายวริทธ์   สุรกุล : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101364   นายวัชระ   ลิ้มสุวรรณ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101366   นายวิรยุทธ   ธงศรี : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101367   นายศราวุธ   โมรัฐเสถียร : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101373   นายศุภกฤต   คำทา : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101374   นายสพล   สมนาม : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101376   นายสันติภาพ   สุริวรรณ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101380   นายอจลวิชญ์   นาบุญมี : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101381   นายอภิวิชญ์   กำญาณ : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101382   นายอัจฉริยะ   กันหา : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001101384   นายเอกราช   มาไกล : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6001102301   นางสาวกนกวรรณ   ภู่ด้วง : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102309   นางสาวกัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102312   นางสาวกัลยาภัสร์   ดำบัว : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102313   นางสาวกาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102314   นายกิตติคุณ   จันทร์แก้ว : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102315   นายกิตติพงษ์   บุญชุม : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102317   นางสาวเกวลิน   ฟูกัน : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102318   นางสาวเกศินี   แสงสรีจันทร์ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102320   นายขวัญชัย   วงค์ถาติ๊บ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102321   นางสาวคมคาย   ทะบือ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102323   นางสาวจันทกานต์   กล้าหาญ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102325   นายชณธนรรธน์   ซอตา : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102328   นายจิรายุ   พรหมประทานเดชา : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102339   นางสาวชาลิสา   อ่อนประสพ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102341   นายชุติพงศ์   อยู่เย็น : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102345   นายณัฐพงศ์   นพรเกตุประธาน : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102347   นายณัฐพล   พัฒนะ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102349   นายณัฐิวุฒิ   สีตุ้ยเลิง : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102350   นายดนุพร   พิเศษชีพ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102353   นายทรัพย์ศิริ   จงจอหอ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102355   นายทินภัทร   ธุระทอง : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102357   นางสาวทิพยา   จันทร์หอม : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102366   นางสาวธนิชา   ทะไชย : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102367   นายธรณินทร์   ไชยกระเชียง : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102377   นายนครินทร์   โสมปาน : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102419   นายพีรวิชญ์   บุญเพ็ง : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102454   นายวัชรากร   ร่องน่าน : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102455   นางสาววันเพ็ญ   โสภาคย์คุณธรรม : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102457   นายวิรัตน์   ประชายินดี : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102461   นายวุฒิชัย   ลักษณะวิลัย : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102466   นางสาวศิริพร   ทับทิมจันทร์ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102471   นายศุภกร   อ้อยยาว : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102475   นายศุภฤกษ์   รัศมี : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102477   นางสาวสมฤทัย   เอี่ยมสุพรรณ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102500   นางสาวสุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102502   นางสาวหนึ่งอรทัย   สุขยิ่ง : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102507   นายอนุวัต   กอกัน : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102508   นางสาวอมรรัตน์   แก้วดอนรี : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102512   นางสาวอัยลดา   เดือนไธสง : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102513   นายอาทิตย์   นันตาวงค์ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102519   นายเอกชัย   เชื้องาม : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001102520   นายเอกรัตน์   สวนใต้ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6001125346   นายณัฐิวุฒิ   ชูทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6001125348   นายธนกร   สงวนรัมย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 36ชั่วโมง
6003101304   นายกิตติศักดิ์   ประสงค์สิน : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101305   นายคณัศว์   มิ่งโอโล : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101317   นายชลันธร   บำรุงศิลป์ : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101321   นายณัฐชลัช   คงเพ็ชรขาว : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101322   นายณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101323   นายทรงธรรม   บุญทอง : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101324   นายธนโชติ   วันเปี้ย : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101326   นายธนบูลย์   จ่าราช : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101327   นายธนวัฒน์   โสภาบุตร : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101330   นายนนทนันท์   ต๊ะนางอย : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101337   นายพิตรพิบูล   เกียรติพิบูลย์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101340   นายภาณุเมศ   จันทรา : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101346   นายเริงฤทธิ์   สุขวัฒนานนท์ : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101348   นายวัฒนา   ถาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101350   นายวีรวัฒน์   ตลับเงิน : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101353   นายศรีรัตน์   ดวงคำ : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101356   นายศิววงศ์   ท้าวศิริ : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101357   นายศุภณัฐ   กายถวาย : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101361   นายสิทธิพงษ์   บัวพวงชน : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003101368   นายอัษฎายุทธ   ปาปวน : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6003102304   นายคมสัน   ทองคำ : วิศวกรรมอาหาร 36ชั่วโมง
6004101303   นายกมลเทพ   เทพผง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101304   นายกรรวี   จันทสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101305   นายกรวิชญ์   เชิงหอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101307   นายกฤตชญา   ศิริพฤกษชาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101310   นายกิติกร   ดอนดินอาจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101311   นายเกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101312   นายเกียรติศักดิ์   สิทธิวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101313   นายคฑาวุธ   อินทรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101314   นายคเณศร์   สินธุยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101316   นายจตุพล   เดชะกาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101317   นายจักรพงษ์   สุจิราทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101319   นายจิตติ   พัชญะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101322   นายชาญวุฒิ   จายะกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101323   นายชาตรี   ใจเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101324   นายชานนท์   กันหอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101325   นายฐาปนพงศ์   ขัดเรือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101326   นายฐิติกร   สวัสดิ์สุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101331   นายณัฐกร   บุรีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101332   นายณัฐกฤต   กองใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101333   นายณัฐเกียรติ   พัสดุ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101335   นายณัฐภัทร   บุญชุ่มใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101336   นายณัฐยศ   ผิวศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101337   นายณัฐวุฒิ   กิติวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101342   นายทะเลไทย   สิงวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101345   นายธนทัต   ไชยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101346   นายธนายุทธ   บังเมฆ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101347   นายธนารุจณ์   ล่ำแน่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101349   นายธารินทร์   ฝั้นฉางข้าว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101351   นายนวพล   นรเดชานันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101352   นายนิรันดร   มานะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101356   นายพงศธร   สร้อยอินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101357   นายพงศ์ศักดิ์   พงษ์ตุ้ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101359   นายพีรพัฒน์   อุดมสิทธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101361   นายพุฒิชัย   แก่นจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101365   นายภาสกร   เหมืองทองมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101368   นายมุคลิศ   ซารีฟ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101369   นายยิ่งยง   แซ่ว่าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101370   นายรวิภาส   สมูลดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101376   นายวโรดม   วงศ์จอมพร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101379   นายศรัณย์   ยาวิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101380   นายศราพันธ์   บุญค้ำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101381   นายศราวุฒิ   กาติ๊บ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101383   นายศวิติโรจน์   แก้วลาเวียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101384   นายสกลรักษ์   อรุณรุ่งโรจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101385   นายสมชาย   เลาซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101387   นายสุทัศน์   สุริยะแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101388   นายสุธิราช   บุญเมืองขวา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101389   นายสุบิน   ทาบุญสม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101392   นายหลู่   คำแหลง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101393   นายอนุพงษ์   อภิวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101397   นายออมสิน   หงษ์อ่อนสา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004101399   นายอินทนนท์   คูคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36ชั่วโมง
6004105304   นายกิตติวัฒน์   โรจพวง : คณิตศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107304   นายเคณรมิษ   ลงยันต์ : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107305   นายเจตน์สฤษฏิ์   ธรรมโน : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107306   นายณัฐพล   โพธิ์ศรีทอง : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107307   นายณัฐวิชย์   ยุติมิตร : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107309   นายธนกฤต   สันคำ : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107311   นายธิติ   ขันธ์สุวรรณ : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107312   นายธีรเจต   คำปาแฝง : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107313   นายธีรภัทร   เนตรฉัยยา : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107314   นายนภัคบดี   สันทัดวนิช : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107316   นายพงศ์พิสุทธิ์   ทองวรรณ : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107317   นายธณพัทไชย   วงค์สงสัย : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107318   นางสาวภัคจิรา   ชาญอนันต์วงศา : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107319   นายภาณุ   วีระแก้ว : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107326   นายวุฒิชัย   ทรงศิริเลิศวัฒนา : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107329   นายสิทธิพล   หนุนวงค์ : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107331   นายสิริโสภณ   มูลสมบัติ : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107334   นายสุภาพ   ปุนนะมา : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107335   นายสุรดิษ   หิรัญพานิช : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107336   นายสุรัติ   คงสกุล : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6004107339   นายอนันต์   ญาตินิคม : วัสดุศาสตร์ 36ชั่วโมง
6006101316   นายกิตติธัช   แก้วปิง : การจัดการ 36ชั่วโมง
6006101365   นายดบัสวิน   ทิพกนก : การจัดการ 36ชั่วโมง
6006101384   นายนครินทร์   พงษ์เศวต : การจัดการ 36ชั่วโมง
6006101413   นายพันธกานต์   สิทธิดง : การจัดการ 36ชั่วโมง
6006101435   นายรวิช   พิเชฐวรกุล : การจัดการ 36ชั่วโมง
6006102334   นายฐาปกรณ์   โตสงคราม : การตลาด 36ชั่วโมง
6006102343   นายณัฐพงศ์   นวสุพงศ์ : การตลาด 36ชั่วโมง
6006102347   นายณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 36ชั่วโมง
6006102350   นายทรงกลด   ปันแจ่ม : การตลาด 36ชั่วโมง
6006102359   นายธร   แสงแก้ว : การตลาด 36ชั่วโมง
6006102385   นายปัณณธร   พลานุกร : การตลาด 36ชั่วโมง
6006102403   นายพีรณัฐ   พันธ์จันทร์ : การตลาด 36ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 36ชั่วโมง
6006102424   นายรุ่งโรจน์   อำไพภักดิ์ : การตลาด 36ชั่วโมง
6006102468   นายหฤษฎ์   ผัดผ่อง : การตลาด 36ชั่วโมง
6006102469   นายอติเทพ   เสลานนท์ : การตลาด 36ชั่วโมง
6006102476   นายอภิชาติ   คำบุดดา : การตลาด 36ชั่วโมง
6006105393   นายวิษณุกร   พงษ์เย็น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 36ชั่วโมง
6010101303   นางสาวกมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 36ชั่วโมง
6010101307   นายกิตติพงษ์   จิระพงษ์สุวรรณ : การประมง 36ชั่วโมง
6010101310   นายโกวิทย์   มังคลาด : การประมง 36ชั่วโมง
6010101314   นายคมกริช   นิ่มนวล : การประมง 36ชั่วโมง
6010101315   นายจรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 36ชั่วโมง
6010101317   นายจิรพันธ์   แรงดี : การประมง 36ชั่วโมง
6010101319   นางสาวจิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 36ชั่วโมง
6010101320   นางสาวจิราภรณ์   ระภา : การประมง 36ชั่วโมง
6010101321   นายจิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 36ชั่วโมง
6010101325   นางสาวชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 36ชั่วโมง
6010101327   นายชัชชล   วรรณา : การประมง 36ชั่วโมง
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 36ชั่วโมง
6010101330   นายไชยวัฒน์   เจียมจำรัส : การประมง 36ชั่วโมง
6010101332   นายฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 36ชั่วโมง
6010101333   นางสาวณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 36ชั่วโมง
6010101339   นายทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 36ชั่วโมง
6010101342   นายทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 36ชั่วโมง
6010101343   นายธนกร   ลำใย : การประมง 36ชั่วโมง
6010101345   นายธนวัฒน์   พรหมเสนา : การประมง 36ชั่วโมง
6010101346   นางสาวธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 36ชั่วโมง
6010101348   นายธาดา   จันศิริ : การประมง 36ชั่วโมง
6010101351   นายธีรภัทร   เชิญรัมย์ : การประมง 36ชั่วโมง
6010101352   นายธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 36ชั่วโมง
6010101355   นางสาวน้ำทิพย์   บุญเลี้ยง : การประมง 36ชั่วโมง
6010101358   นายประวีร์   สิงห์บัวขาว : การประมง 36ชั่วโมง
6010101359   นายปริญญา   นุ่มสุข : การประมง 36ชั่วโมง
6010101361   นายปิยฉัตร   ศรีสุวรรณ : การประมง 36ชั่วโมง
6010101363   นายปุญญาพัฒน์   ทองเอม : การประมง 36ชั่วโมง
6010101366   นายพงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 36ชั่วโมง
6010101379   นายเมต   ม่วงศรีทอง : การประมง 36ชั่วโมง
6010101381   นายยศวันต์   เมืองมูล : การประมง 36ชั่วโมง
6010101382   นายรัชพัชร   พรหมศร : การประมง 36ชั่วโมง
6010101383   นายรัฐนนท์   ทองนุช : การประมง 36ชั่วโมง
6010101386   นายวิษณุ   ดวงแก้ว : การประมง 36ชั่วโมง
6010101390   นายศักรินทร์   ยอดแก้ว : การประมง 36ชั่วโมง
6010101403   นายสุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 36ชั่วโมง
6010101406   นางสาวสุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 36ชั่วโมง
6010101407   นางสาวสุภาวดี   อิ่มสำราญ : การประมง 36ชั่วโมง
6010101408   นายสุริยา   ติ่งดา : การประมง 36ชั่วโมง
6010101409   นางสาวสุวนันท์   อึ๊งเจริญ : การประมง 36ชั่วโมง
6010101410   นางสาวเสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 36ชั่วโมง
6010101411   นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจด้วง : การประมง 36ชั่วโมง
6010101414   นายเหมชาติ   เพ็งสลุด : การประมง 36ชั่วโมง
6010101418   นายอนุรักษ์   วงษ์มา : การประมง 36ชั่วโมง
6010101422   นางสาวอรษา   กันทาส้ม : การประมง 36ชั่วโมง
6010102322   นายนิธิวิทย์   คชสีห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 36ชั่วโมง
6012101302   นายกนกพล   แจ้งสวน : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101312   นายปุณณวิทย์   นิธิภัทร์ชญานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101322   นายเชนตระการ   สิงหราช : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101324   นายณภัทร   เรียงผา : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101326   นายณัฐพล   บำเรอ : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101327   นายณัฐภัทร   จันทร์เทวี : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101333   นายธนโชติ   กิตติพรหมวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101334   นายธนนันท์   อินทร์ดำ : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101336   นายธนากร   ทรายแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101338   นายธีระยุทธ   ปิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101343   นายนัทธพงศ์   มหาวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101346   นายบัณดิษฐ์   กันทะดา : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101350   นายพงศกร   คำมาลา : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101351   นายพชรพุฒิ   ภครศักดิ์ชัย : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101357   นายภานุวัฒน์   สังหาร : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101360   นายยศระวี   ขำอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101361   นายรัชภูมิ   สุขสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101368   นายวรยศ   ใจพิงค์ : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101376   นายศุภชัย   พันธ์หอม : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101378   นายสหรัฐ   ขำศรี : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101379   นายสันติ   ศิริภัทรนุกุล : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101386   นายเสฐียรพงษ์   พิงคำขา : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101389   นายอภิชิต   ใจสี : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101392   นายอำนวยวิชญ์   วรรณา : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6012101395   นายภัทรดนัย   ฤทธิ์ชุมพล : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6014102304   นายกฤษฎา   คงเมือง : ภาษาอังกฤษ 36ชั่วโมง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฏาคม ปีพุทธศักราช 2560 โดยรัฐบาลได้ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติที่มีลักษณะเป็นพิธีหรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงกิจกรรมอัันเป็นสาธารณะประโยชน์ และให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดเตรียมกิจกรรมที่มีความพร้อมด้านการศาสนา การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของสถานที่ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำ การปล่อยนก ปล่อยปลา การไถ่ชีวิตโค-กระบือ การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต การปลูกต้นไม้ การทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล การช่วเหลือ โรงเรียน หรือผู้ป่วย (ICU) กิจกรรมอืื่น ๆ ตามเห็นสมควร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการได้สนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นน้ำ ลำธาร เพื่อให้คงอยู่และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต อื่น ๆ และเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาอย่างยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560 โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย