กิจกรรมทำบุญสโมสรนักศึกษา

วันที่เริ่มต้น 01/07/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/07/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรหลักของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์ศิษย์ของนักศึกษาและจัด ดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้สึกในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชา ความรู้นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและยังสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างอาสาบำเพ็ญ ประโยชน์ แก่ส่วนรวมและสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 35 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   45 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล