โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 10/10/2560 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 10/10/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 15ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 15ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 15ชั่วโมง
6006101301   นางสาวกชพรรณ   แคว้นไธสง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101332   นางสาวจุฑารัตน์   บุญคอย : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101353   นางสาวณัฏฐ์ชัญญา   สุมา : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101354   นางสาวณัฏฐ์ชุภา   ศาลาทอง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101360   นายณัฐภัทร   ชัยเพ็ชร์ปภา : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101384   นายนครินทร์   พงษ์เศวต : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101389   นายนักคิด   ศรีเกษม : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101409   นางสาวพรทิพย์   จันทน : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101412   นางสาวพัชรินทร์   อินเตจ๊ะ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101431   นางสาวยวิษฐา   ชินดา : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101433   นางสาวยุพา   สุเป็ง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101435   นายรวิช   พิเชฐวรกุล : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101460   นางสาวสกุลรัตน์   โซงเซา : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101464   นางสาวสุกานดา   อะภัย : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101477   นางสาวโสวิชญา   ถาวร : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101480   นางสาวอมรรัตน์   กิตติธีรานุรักษ์ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101490   นางสาวอาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006102495   นางสาวมนัสนันท์   กันทะปง : การตลาด 15ชั่วโมง
6006103053   นางสาวสุณิสา   เปี่ยมพานิชวัฒน์ : บัญชี 15ชั่วโมง
6006103341   นายชาญนนท์   วงค์ชัย : บัญชี 15ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 15ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 15ชั่วโมง
6006103364   นางสาวทัศวียา   วีระกุล : บัญชี 15ชั่วโมง
6006103385   นางสาวนิสรีน   วงษ์สันต์ : บัญชี 15ชั่วโมง
6006103396   นางสาวปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 15ชั่วโมง
6006104314   นายรชต   เเสนภิรมย์ชัย : การเงิน 15ชั่วโมง
6006104322   นายจิราเมธ   เทวนา : การเงิน 15ชั่วโมง
6006104348   นางสาวทิพามณี   โพธิ์แก้ว : การเงิน 15ชั่วโมง
6006104369   นายปรัชญา   เฮิมนาง : การเงิน 15ชั่วโมง
6006104381   นายพิชยุตม์   ภู่ไพบูลย์ : การเงิน 15ชั่วโมง
6006104419   นางสาวสิริยากร   ณะไชย : การเงิน 15ชั่วโมง
6006104420   นางสาวสุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 15ชั่วโมง
6006104443   นายอัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 15ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 15ชั่วโมง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะฯ ที่ได้ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนจากการปฎิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเพื่อสามารถนำไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ตลอดถึงนำไปปฎิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งในปัจจะบันมีการแข่งขั้นด้านการศึกษาที่หลากหลาย ดังนั้นบัณฑิตจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่ตลาดแรงงานต้องการ คณะฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อจะได้รับฟังปัจฉิมโอวาสจากคณบดี และวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อจะได้ถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา เพื่อเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 850 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล