โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้าน ICT (Staff Training) Tip & Trick MS Word
Staff Training Tip & Trick MS Word
วันที่เริ่มต้น 20/09/2560 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 20/09/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้าน ICT ในการปฏิบัติงาน ในสำนักงาน รวมถึงการประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมั่นคงปลอดภัย และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ย่อย ดังนี้
(1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “รู้ทันปัญหา และการกำจัดไวรัส สปายแวร์ สแปม คอมพิวเตอร์”
(2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Cloud Computing เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
(3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “เทคนิคการใช้โปรแกรมชุด MS Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”
(4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย MS Power Point”
(5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “เทคนิคการใช้โปรแกรมชุด MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”
(6) โครงฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ด้วย Skype for Business”
(7) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ใช้ Smartphone อย่างปลอดภัย”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 630 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   8 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล