โครงการเด็กสิงห์ไพรร่วมใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 06/12/2559 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 06/12/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านแม่โต๋ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5705204302   นายกฤติวิทย์   ยะเชียงคำ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204310   นางสาวชลิตา   ประดิษฐ์ธรรม : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204312   นางสาวฐิติมา   ศรีกันชัย : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204317   นายธราเทพ   ศรีดาคำ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204327   นายพรวุฒิ   มูลรังษี : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204332   นายภูมิพัฒน์   หอมหวาน : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204333   นายภูริณัฐ   สุนันท์ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204335   นายยุทธนา   ชัยปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204337   นายรัฐมงคล   ภู่บุบผา : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204339   นายวรพจน์   กวงคำ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204341   นายวิทวัส   ข้าวจ้าว : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204342   นายวิรุณ   ขันดี : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204347   นายศิริพงษ์   ทานัง : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204352   นายสุทธิเกียรติ   สาริกานนท์ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5705204355   นายอดิสรณ์   ศรีแก้วเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเด็กสิงห์ไพรร่วมใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล