โครงการกีฬาพลังงานสานสัมพันธ์ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 16/09/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/09/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงได้จัดให้มีโครงการกีฬาสีวิทยาลัยพลังงานทดแทนครั้งที่1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนทุกชั้นปี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ ให้รู้จักความสามัคคีของหมู่คณะ โดยกำหนดให้ทุกชั้นปี อาจารย์ และบุคคลากรมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ โดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเขียว และสีฟ้า อีกทั้งเพื่อเป็นการทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของกีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป โดยมีการจัดกิจกรรม อาทิฟุตซอล แชร์บอล กีฬาพื้นบ้านชนิดต่างๆ ในการนี้สโมสรวิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการกีฬาสีพลังงานสานสัมพันธ์ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 325 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล