โครงการบริการวิชาการพัฒนาอาชีพนักศึกษาและศิษย์เก่าแม่โจ้ หลักสูตร: การปลูกผักปลอดภัยและการเพาะผักงอก

วันที่เริ่มต้น 17/09/2560 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 17/09/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์อดทนสู้งาน และเป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับใช้สังคมจนเป็นที่ยอมรับมาช้านาน ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี ปัจจุบันมีศิษย์เก่าแม่โจ้อาศัยอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศมากกว่า 70,000 คน และยังมีศิษย์เก่าแม่โจ้อีกจำนวนมากที่ยังมีความต้องการการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ด้านการเกษตรเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและมีความสุขนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มองค์ความรู้และเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพให้กับศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้อจัดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าแม่โจ้ จำนวน 3 หลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล