กิจกรรมจิตอาสาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์

วันที่เริ่มต้น 08/09/2559 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 08/09/2559 เวลา 20:00
สถานที่จัด สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5705204302   นายกฤติวิทย์   ยะเชียงคำ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204306   นางสาวกาญจนาพร   สายวงค์ฝั้น : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204309   นางสาวชลิตา   ถาวิโร : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204310   นางสาวชลิตา   ประดิษฐ์ธรรม : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204312   นางสาวฐิติมา   ศรีกันชัย : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204316   นายธนวัฒน์   ภัทรวรกานต์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204317   นายธราเทพ   ศรีดาคำ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204320   นายนครินทร์   ดวงปันสิงห์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204321   นางสาวนครินทร์   ปิวรรณา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204322   นายนรณกร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204325   นายปภังกร   จอมดวง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204326   นางสาวปภาวรินทร์   สมทรง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204330   นางสาวภัสสร   เพ็ชรรักษา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204332   นายภูมิพัฒน์   หอมหวาน : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204333   นายภูริณัฐ   สุนันท์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204334   นางสาวมัฌฌิมา   คำวงค์ษา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204335   นายยุทธนา   ชัยปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204337   นายรัฐมงคล   ภู่บุบผา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204339   นายวรพจน์   กวงคำ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204340   นายวรินทร์   ศิริพรรณาภิรัตน์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204341   นายวิทวัส   ข้าวจ้าว : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204342   นายวิรุณ   ขันดี : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204344   นางสาวศศิประภา   ไลย์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204345   นางสาวศศิภรณ์   โพธิ์เนียร : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204346   นางสาวภิญญาพัชญ์   ไทยกร : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204347   นายศิริพงษ์   ทานัง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204348   นางสาวศุภาพร   พิพัฒน์วัฒนาสกุล : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204349   นายสกฤษฏ์   อูปเสาร์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204350   นายสิทธิพงศ์   ศรีธิใหญ่ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204351   นางสาวสุดาทิพย์   ณ เชียงใหม่ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204352   นายสุทธิเกียรติ   สาริกานนท์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204354   นางสาวเสาวลักษณ์   กุลพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204355   นายอดิสรณ์   ศรีแก้วเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204356   นางสาวอมรรัตน์   พลเหิม : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204357   นางสาวอันภิชา   สุนาบุญ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5705204358   นางสาวอิษราภรณ์   ช้างทอง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล