โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560
-
วันที่เริ่มต้น 01/04/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 02/04/2560 เวลา 13:00
สถานที่จัด ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5704107327   นายอรรถพล   ใจบ่อแป้น : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5705101377   นางสาวเมธาวี   ศรีปานรอด : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5712106301   นางสาวกนกวรรณ   ลิงกอร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 15ชั่วโมง
5712106326   นางสาวโชติมณี   นันตะนะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 15ชั่วโมง
5712106397   นางสาวสุภาภรณ์   อุตมะติง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 15ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
5718102323   นายปรัชญา   เขื่อนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
5722101345   นางสาวเบญจมาศ   อ้อยผาดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
5804102322   นางสาวธัญญลักษณ์   โคกแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5804102362   นายอัครณันท์   บุญแต่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5805101401   นางสาวหัศญามณ   พิรุณ : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5806101368   นายทรินทร์   บำรุงชู : การจัดการ 15ชั่วโมง
5806101529   นายจรัสเนตร   พุกสุข : การจัดการ 15ชั่วโมง
5806102453   นายภาณุพงศ์   เพ็ญสละพันธ์ : การตลาด 15ชั่วโมง
5903103323   นางสาวธัญชนก   เทพวงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15ชั่วโมง
5903103360   นางสาวอันธิกา   เจริญเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15ชั่วโมง
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5905204355   นางสาวรวิวรรณ   ก๋องจินา : การบริหารท้องถิ่น 15ชั่วโมง
ด้วยองค์การนักศึกษาเป็นองค์กรที่จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การนักศึกษามีประสิทธิภาพอยู่เสนอนั้น องค์การนักศึกษาต้องมีการทบทวนแผนการทำงานและสัมมนาผู้นำองค์การนักศึกษาให้มีแนวทางในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของทีมงานองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ดังนั้น องค์การนักศึกษาจึงได้จัดโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อให้การบริหารงานขององค์การนักศึกษามีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 35 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล