กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่เริ่มต้น 17/03/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 17/03/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการหน่วยงานภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นงานที่มีความสำคัญต่อการปฏิรูปและการเดินหน้าประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ บนความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชั้นล่าง)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล