โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสำหรับเยาวชน

วันที่เริ่มต้น 23/11/2559 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 30/11/2559 เวลา 16:30
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสำหรับเยาวชน" ในวันที่ 23 และ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่เยาวชนซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   30 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล