โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษา

วันที่เริ่มต้น 13/09/2560 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 13/09/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยงานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เป็นผู้รับผิดชอบด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสานงานระหว่างผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา คณะ พร้อมทั้งคณาจารย์ เพื่อทำการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา จากผู้สนับสนุนทุนการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจ มูลนิธิฯ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวล้วนแต่เป็นนักศึกษาที่เรียนดี และความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน และช่วยงานมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในการนี้ งานแนะแนว กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการปฎิบัติตนการเป็นนักศึกษาที่ดี การให้นักศึกษารับทราบเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบเงื่อนไข และการปฎิบัติของการเป็นนักศึกษาทุนการศึกษาที่ดี เช่นการเป็นนักศึกษาทุน การเรียน การใช้เงินของนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 220 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   220 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล