โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล

วันที่เริ่มต้น 09/09/2560 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 09/09/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้อง 80-308 อาคารเรียนรวม 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานจัดหางาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 3
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 3

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และประเทศไทยจะเข้าสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดังนั้นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่มีสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอผลงานในรูปแบบดิจิทัล ดังนั้น กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเสนอผลงานผ่านสื่อดิจิทัล จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบสื่อวิดิโอ สือดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล